Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü
 

 

YARIŞ PROGRAMLARI

Yarış Programları İçin Tıklayın !

 

İç Tüzük

1. GENEL KAPSAM

SKY, sportif, eğitsel, kültürel ve sosyal etkinlikleri olan bir dernektir . Bu yönetmelik SKY tesislerinde yürütülen sportif, eğitsel, kültürel etkinlikleri ve sunulan sosyal hizmetleri düzenleme amacını taşır. Bu yönetmeliğe tüm üyeler, üye eşleri, üye çocukları, üyelerin konukları ile tüm sporcular, sporcu velileri ve çalışanların uymaları zorunludur. Üyeler, üye eş ve çocukları, aktif lisanslı sporcular ve çalışanlar, tesislerimiz içinde ve dışında kulübümüzün onurunu korumak ve SKY Tüzüğünün 2. Maddesindeki “Amaçlar”a uygun davranmak zorundadırlar.

1.1. SKY MEKAN TANIMLARI

Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü Tesisleri şu fiziksel bölümlerden oluşmaktadır: SKY Yönetimi Çalışma Ofisleri: Başkanlık Ofisi, Komodorluk Ofisi, Sekreterlik Ofisi, Orhan Koyuncuoğlu Kitaplığı. SKY Sosyal ve Kültürel Etkinlik Mekanları: (Bahçe:) AnaGiriş (Bahçe Girişi), Büfe, Pergola, Pastane-Çay Bahçesi; (Lokal:) Lokal Girişi, Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü, Vestiyer, Salon (Restoran-Cafe-Bar), Balkon, Veranda, Bay-Bayan WC, Sauna (Duş-WC), Mutfak, Mutfak Koltuk Deposu. (Müştemilat:) Kazan Dairesi, Su Deposu. Sportif ve Eğitsel Etkinlik Mekanları ve Tanımları: Antrenör-Monitör-Malzeme Odası, Kız-Erkek Sporcu Duş-WC ve Soyunma Odaları, Kayıkhane, Malzeme Deposu, Treyler Denize İniş-Çıkış Rampası ve Çekek Yeri, İskele, Kumsal ve Tekne Platformu, Yat Yanaşma Rıhtımı ve SKY Marinası.

1.2. SKY YÖNETİMİ ÇALIŞMA OFİSLERİ

1.2.1. BAŞKANLIK OFİSİ SKY

Başkanlık çalışma ofisi Kulüp Binasının üst katındadır. Resmi ve özel kişilerle yapılan görüşmeler ile konuk kabulü bu odada yapılır. Anahtarı Sosyal Tesis (S.T.) İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve bakımından Sosyal Tesis (S.T.) İşletme Müdürü sorumludur.

1.2.2. KOMODORLUK OFİSİ

Komodor ve Vis Komodorun çalışma ofisi Kulüp Binasının üst katındadır. Bu yer aynı zamanda SKY Sportif ve Eğitsel Etkinlikler Yürütme Birimi olan Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (kısaca Komodorluğun) yönetim ofisidir. SKY Yönetim Kurulu toplantıları, Komodorluk toplantıları ve yarışlar sırasında Hakem Komitesi toplantıları burada yapılır. Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

1.2.3.SEKRETERLİK OFİSİ

Sekreterlik ofisi Kulüp Binasının üst katındadır. Burası Kulüp Sekreterinin çalışma ofisidir. Kulübün arşivi ve evrakı burada korunur. Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

1.2.3.1.KULÜP SEKRETERİ ve BİLGİSAYAR, FAKS, FOTOKOPİ, TELEFON SANTRALI ve TELSİZ HİZMETLERİ

Kulüp Sekreteri (SKY Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter ile karıştırılmamalıdır) profesyonel bir çalışan olup, SKY Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Kulüp Sekreterinin görev, yetki ve sorumluluklarını SKY Yönetim Kurulu belirler. Sekreter, kulübün tüm yazışmalarını düzenler, telefon santralını, bilgisayar, faks ve fotokopi cihazlarını ve VHF sabit telsizini kulüp gereksinmeleri ve amaçları için kullanır. Telefon santralı S.T.İşletme Müdürünün (veya Kulüp Sekreterinin) odasındadır. S.T. İşletme Müdürü veya Sekreter tarafından yönlendirilir. Kişisel amaçlı olmamak kaydıyla ve sadece SKY Yönetim Kurulu Üyeleri, Komodor, Vis Komodor ve S.T. İşletme Müdürü tarafından kullanılabilir. Üyeler, konuklar ve çalışanlar tarafından kullanılamaz. Kulüp Üyeleri, ancak dışardan arandıkları zaman telefona çağrılırlar. Sabit VHF telsiz istasyonu sekreterlik ofisindedir. VHF sabit deniz telsizi kulüp ile denizdeki spor, eğitim tekneleri ve yerli-yabancı yatların haberleşmesi içindir. Bilgisayar, faks ve fotokopi cihazları da sekreterlik ofisindedir ve kişisel amaçlı kullanılamaz.

1.2.4. ORHAN KOYUNCUOĞLU KİTAPLIĞI

Kitaplık, Kulüp Binasının üst katındadır. Kulübe ait tüm kitaplar, dergiler, fotoğraflar, afiş ve broşürler, CD Rom ve benzeri doküman ile görsel ve işitsel eğitim ve gösteri araçları burada korunur. Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi kitaplıktan birinci düzeyde sorumludur. Kitaplıktan yararlanmak isteyen Kulüp Üyeleri ve Sporcular bu yetkiliden izin almak zorundadırlar. İlke olarak Kitaplıktan dışarıya doküman ve cihaz verilmez. Kitaplığa yeni giren yazılı ve diğer tip doküman öncelikle kartotekse işlenir ve bilgisayarda kayıt altına alınır. Kitaplığın Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2. SKY SOSYAL TESİSİ HİZMET VE ETKİNLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

2.1. KAPSAM VE YÜRÜTME GÖREVİ

“SKY Sosyal Tesisi hizmet ve etkinlikleri” deyiminden Lokal ve Bahçede üye ve konuklara verilen hizmet ve düzenlenen etkinliklerin tümü anlaşılacaktır. Tesisin mekan tanımlamaları ile buralardaki kimi sistemlerin kullanımına ve kurallara ilişkin bu yönetmelik aşağıda “SKY Sosyal Tesisi Hizmet ve Etkinlikleri Yönetmeliği” olarak anılacaktır. Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü Sosyal Tesisi, SKY tarafından işletilebileceği gibi, bir işletmeciye(müstecir) de kiralanabilir. Her iki durumda da sosyal tesisten “İşletme”, işletmecisinden ise “İşletmeci” olarak söz edilecektir. SKY Sosyal Tesisi Hizmet ve Etkinlikleri Yönetmeliği’nin uygulanmasından ve yürütülmesinden ve kontrolünden SKY Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ve “SKY adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu” olarak anılan bir SKY Yönetim Kurulu Üyesi ile “işletmeci” firma tarafından görevlendirilen ve “İşletmeci adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu” olarak anılanbir kişi, birlikte yetkili ve sorumludurlar. SKY Sosyal Tesisinin etkinliklerde kullanımı, sunulan hizmetin niteliği, mönünün ve fiyatların tespiti, tespit edilen mönü ve fiyatlarda yapılacak değişiklikler, üyelere yapılacak indirim vb. tesisin işletilmesi ile ilgili her konuda SKY Yönetim Kuruluveya yetkilendirdiği SKY adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu ile işletmeci veya İşletmeci adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu anlaşarak birlikte karar verirler. Alınan kararlar bir protokolle kayıt altına alınır ve kulüp üyelerine ilan edilir. Anlaşılamayan konularda tek tarafın kararıyla uygulamaya geçilemez. Yürütme görevi “Sosyal Tesis İşletme Müdürü” tarafından gerçekleştirilir. Sosyal Tesis İşletme Müdürü, mali açıdan “İşletmeci”ye ve/veya “İşletmeci adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu”na, idari açıdan (düzenlenecek tüm sportif, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin organizasyonu ve sosyal tesisin SKY üyeleri ve konukları tarafından hangi biçimde olursa olsun kullanımı ve verilen hizmetin düzenlemesi açısından) SKY Yönetim Kuruluna ve/veya “SKY adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu”na bağlıdır. SKY ve işletmeci adına Sosyal Tesis İşletme sorumluları ile S.T. İşletme Müdürü birlikte “Lokal Yönetimi”ni oluştururlar. Lokal Yönetimi bir yürütme kurulu niteliğindedir. Burada çözümlenemeyen sorunlar bağlı olunan üst kurullarda görüşülerek karara bağlanır. Sosyal Tesis İşletme Müdürünün işletmedeki yetki ve sorumlulukları, işletmecinin veya SKY Yönetim Kurulunun değişmesinden etkilenmez. Hangi tarzda (İşletmeci veya SKY tarafından)işletilirse işletilsin İşletmeci, SKY Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Sosyal Tesis İşletme Müdürü SKY İç Tüzüğünün eksiksiz olarak uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. “SKY adına Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu”nun kulüpte bulunmadığı anlarda, SKY Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri de sosyal tesiste yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamakta yetkili ve sorumludurlar.

2.2. SOSYAL TESİSE GİRİŞ VE KONUK KABULÜ

SKY Sosyal Tesisi, öncelikle kulüp üyelerinin etkinliklerden yararlanması, bir araya gelmesi, dinlenmesi ve eğlenmesi içindir. SKY Sosyal Tesisi yelkencilerin, denizcilerin ve tüm gerçek deniz severlerin bir buluşma noktasıdır. Kulüp Üyeleri, “Asil Üyeler”, “Doğal Üyeler” ve “Onursal Üyeler”den oluşmaktadır. Kulüp üyeleri ve yakınları ile sporcular dışındaki, sporcu velileri dahil herkes “Konuk” statüsündedir. Tüm üyelere “SKY Üye Kimlik Kartı” verilir. Asil, doğal ve onursal tüm üye kimlik kartlarında SKY Kulüp Başkanının imzası ve kulüp mührü bulunur. İmzasız ve mühürsüz kimlik kartları geçersizdir. SKY Tüzüğünde Doğal Üyeler; Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Baş Savcısı, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Turizm İl Müdürü ve Sinop Milletvekilleridir. Doğal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Fakat SKY sosyal tesislerinden aynen asil üyelere tanınan haklarla yararlanabilirler. Doğal üyelik süresi mevcut pozisyonlarının sonuna kadar geçerlidir. Onursal Üyeler, kulübe gönüllü olarak maddi veya manevi yarar sağlayan kişilere SKY Yönetim Kurulu kararıyla verilen onursal bir payedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Fakat SKY sosyal tesislerinden aynen asil üyelere tanınan haklarla yararlanabilirler. Onursal üyelik süresi sınırsızdır. Doğal Üyeler, Bakanlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün üst düzey bürokratları, TYF Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer yelken kulüplerinin başkanları kulübümüzü ziyaret ettiklerinde protokol kuralları geçerlidir. Protokole dahil ziyaretçiler, kulübe önceden haber vererek geliyorlarsa, S. T. İşletme Müdürü veya yoksa Kulüp Sekreteri, Kulüp Başkanı, SKY Yönetim Kurulu Üyeleri, Komodor ve Vis Komodoru derhal durumdan haberdar ederler. İşletme elemanları en uygun yeri rezerve eder ve kulüp yöneticileri gelene kadar protokol kurallarına göre konukları ağırlarlar. Kulüp üyeleri lokale girişte, “SKY Üye Kimlik Kartı”nı, üye eşi ve çocukları ile 18 yaşını bitirmiş aktif lisanslı sporcular ise kendilerine verilmiş “SKY Giriş Kartı”nı görevliye veya istendiğinde kulüp yöneticilerine gösterirler. Konuklar ise lokale girişte S. T. İşletme Müdürü tarafından verilen “SKY Konuk Kartı”nı alırlar, çıkışta ise teslim ederler. Konuklar, lokal girişindeki “Konuk Defteri”ni her girişte eksiksiz doldurur ve imzalarlar. Üye ile birlikte veya sonradan gelen tüm konukların hangi üyenin konuğu olduğu da konuk defterinde belirtilir. Konuklar, lokale girişinde, çıkışta geri almak üzere SKY yönetimince kabul edilebilecek bir kimlik kartı bırakırlar. Konuklar, SKY Yönetim Kurulunca belirlenen sayıyı aşmamak kaydıyla ve üye veya üye yakını ile birlikte lokale kabul edilir. Yönetimce belirlenen konuk sayısının aşılması durumunda “SKY adına S.T. İşletme Sorumlusu”na veya S.T. İşletme Müdürüne danışılır. Herhangi bir kulüp üyesinin, konuğu tarafından aranması durumunda üyenin içerde olup olmadığı kontrol edilerek kendisine haber verilir, konuğu kabul edip edemeyeceği sorulur ve durum konuğa iletilir. Üye lokalde yokken gelen konuklar lokal hizmetlerinden yararlanamazlar. Her ne sebeple olursa olsun yanında üye bulunmayan konuğa kesinlikle hizmet verilmez, servis açılmaz. Üyeler, konuk seçiminde olduğu gibi, konukların adedi ve geliş sıklıkları konusunda kabul edilebilir ölçüler dışına taşamazlar. Lokal hizmetlerinden yararlanacak 10’dan fazla konuğu olan üye veya üye yakını, bir gün önceden S.T. İşletme Müdürüne haber verir. Üyeler, yemek, çay ve kokteyl gibi lokalin önemli bir bölümünün ayrılmasını gerektirecek toplantılar için 1 hafta önceden S.T. İşletme Müdürüne baş vururlar. O da konuyu İşletmecinin ve SKY’ın S.T. İşletme Sorumlularına iletir. S.T. İşletme Sorumluları konuyu aralarında görüşür ve aldıkları kararı S.T. İşletme Müdürüne bildirirler. Lokalin tamamının tahsisini gerektirecek toplantılar (konferans, panel, kurs, seminer, yemek, kahvaltı, çay, kokteyl, vb. etkinlikler) için SKY Yönetim Kurulu kararı gerekir. Kulüp lokali ve bahçesi nişan, düğün ve sünnet törenlerine tahsis edilemez. SKY Yönetim Kurulu, düzenlenmek istenen toplantıların niteliğine ve zamanlamasına sınırlama getirilebilir. Lokalin bir bölümünün veya tamamının ayrılmasını gerektirecek toplantılar, ancak üye ve birinci dereceden yakınları için geçerlidir. “Birinci derece yakın”dan, üyenin eşi ve çocukları anlaşılır. Özel geceler ile cuma, cumartesi ve pazar akşamları 12 yaşından küçük çocuklar ilke olarak kulüp lokaline getirilmez, saat 20:00’dan sonra kulüpte kalamaz, kulübe giremez, düzen ve sessizliği bozamaz, kulüp tesislerinde herhangi bir oyun aracı kullanamazlar. Cuma, cumartesi ve pazar günleri üyelerin getirecekleri konuk sayısına SKY Yönetim Kurulu tarafından sınırlama getirilebilir. Üye çocukları ve 18 yaşını doldurmuş aktif lisanslı sporcular, iç tüzükteki sınırlamalara uymak koşuluyla lokale konuk getirebilirler. SKY Sosyal Tesisinin Salon, Balkon ve Veranda bölümlerinden öncelikle kulüp üyeleri ve birlikte oldukları konukları yararlanır. Pastane-çay bahçesi olarak kullanılan kulüp bahçesi, pergola ve büfeden yararlanmak için kulüp üyeliği veya kulüp üyesinin konuğu olma şartı aranmaz. Sporcular, SKY Sosyal Tesisinde SKY Yönetim Kurulu tarafından kendilerine ayrılan belirli yerleri kullanabilirler. Sosyal tesis kumsalından ve iskeleden, denize girmek için, yalnızca kulüp üyeleri ve onların konukları ile sporcular yararlanabilir. Kulüp tesislerinin GSGM’den 25 yıllığına devralınması sırasında imzalanan 21.07.1998 tarihli protokol ve 07.02.2003 tarihinde imzalanan ek sözleşme SKY ve dolayısıyla işletmeci açısından amir hükümler içermektedir. Bu protokol ve ek sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece SKY Yönetim Kurulu ve işletmeci tarafından tartışılmadan uygulanır. Bu nedenle GSGM, TYF, TYV ve ADF etkinlikleri gereği olan konuk ve sporcu kabulleri ve toplantılarda GSGM ile imzalanan bu protokol hükümleri geçerlidir. SKY tarafından düzenlenen sportif, eğitsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde sunulacak hizmet ve ikram ile bu etkinlik kapsamında uygulanacak indirimli fiyatlar S. T. İşletme Sorumluları tarafından birlikte kararlaştırılır.

2.3. SOSYAL TESİSE GİRİŞTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kulüp bahçe giriş kapısı devamlı kapalı tutulur. SKY Sosyal Tesisinde giyim-kuşam sosyal ortamın gereklerine uygun, temiz ve düzenli olmalıdır. Lokale yadırganacak tarzda kılık ve giysi ile girilemeyeceği gibi, kulüp üyeleri özel bazı toplantılar için duyurulan giyim şartına uymak zorundadırlar. Tüm üye ve konuklar lokale girişte palto, pardesü, çanta, bavul ve benzeri eşyayı vestiyere bırakıp numara alırlar. Kulüp sosyal tesislerinin açık kısmına evcil hayvanlar ancak tasmalı ve kayışlı olarak sahiplerinin yanında getirilebilir. Kulübün lokal kısmına, cins ve niteliği ne olursa olsun hiçbir hayvanla girilemeyeceği gibi bunların korunması da talep edilemez. Kulüp kumsalından hiçbir hayvanın denize sokulmasına izin verilemez.

2.4. SOSYAL TESİS İÇİ DAVRANIŞLARA ÖZEN GÖSTERME ZORUNLULUĞU

Üyeler, yaşları, uğraş alanları ve yaşam tarzlarıyla birbirlerinden ayrışmakla birlikte, SKY’da yelkencilik, yatçılık ve denizcilik temelinde ortak amaçlar için bir araya gelmişlerdir; kulüp çatısı altında olma bilincinin ve kulüp geleneğinin temeli olan dostluk ve arkadaşlık ilişkileri içerisinde ve uygar bir toplumun değer yargılarıyla uyumlu olarak, diğer üyelerle ilişkilerinin daha da gelişebilmesi için gerekli özeni göstermelidirler. Bu nedenle; Lokalde dolaşırken veya otururken çevreye saygı gerekleri ihlal edilemez, bağırarak veya yüksek sesle konuşulamaz. Kulüp ve lokalin malları kötü kullanılamaz, zarar verilemez ve tahrip edilemez. Kulüp mallarına zarar verenleri uyarmak ve engellemek tüm kulüp üyelerinin görevidir. Kulübe ait her türlü malzeme, demirbaş olsun veya olmasın kulüp dışına çıkartılamayacağı gibi kişisel amaçlarla kullanılamaz. Kulüp mülkiyetindeki eskimiş-yıpranmış malzeme, araç ve gerecin demirbaş kayıtlarından düşürülmesine SKY Yönetim Kurulu karar verir. Kulübe veya işletmeye karşı ödeme veya tazmin yükümlüğü olan üyelerin, bu görevlerini hizmet alım süresi içinde yerine getirmesi esastır. Üyeler, aile bireyleri ve konuklar, kulüp personelini kara ve deniz taşıtlarıyla ilgili özel işlerde kullanamaz, herhangi bir talepte bulunamaz, meşgul edemez. Üyelere ait teknelere gerektiğinde verilecek hizmetlerin türü ve tarzı SKY Yönetim Kurulu’nca ayrıca belirlenir. Kulüp sosyal tesisinde üyelerin öncelikli muhatabı S.T. İşletme Müdürüdür. Üyeler, S.T. İşletme Müdürü dahil olmak üzere işletme personeline hiçbir nedenle müdahale edemezler. Üyeler, aile bireyleri, konuklar ve sporcular, kulüp görevlileri ve işletme personeli veya işletmeci ile tartışmaya giremezler. İstenilmeyen herhangi bir olay olduğunda üyeler, şikayetlerini SKY Yönetim Kuruluna iletilmek üzere yazılı olarak ve kayıt numarası almak koşulu ile SKY Sekreterliğine yaparlar. SKY Yönetim Kurulu konuyu inceleyerek karar verir. Tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar dolayısıyla yapılan kovuşturma ve verilen kararlar nedeniyle işlem yapan görevlilere yakışıksız söz ve davranışlar yöneltilemez.

2.5. SOSYAL TESİS RESTORAN - CAFE - BAR HİZMETLERİ

Restoran-cafe-bar hizmetleri sosyal tesisin bu işe ayrılan belirli yerlerinde sunulur. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler, hizmet sunan personele isteklerini iletirler. Hizmet alımından sonra hesap peşin olarak ödenir. Hesapta anlaşamama halinde durum S.T. İşletme Müdürüne bildirilir. Hiçbir üye sunulan hizmet dolayısıyla diğer üyelerin hesabından sorumlu değildir. S.T. işletme çalışanları, ödeme yapmamakta ısrar eden üyelerin veya konukların durumunu S.T. İşletme Müdürüne bildirirler. Çözümlenemeyen olaylarda S.T. İşletme Sorumluları devreye girer. Veresiye işlemden veya ödenmeyen hesaptan dolayı SKY hiçbir sorumluluk kabul etmez. Konukların Sosyal Tesis içindeki tüm eylem, işlem ve verdikleri zarar veya ödenmeyen hesaplarından dolayı, kendileri ile birlikte onları getiren üye veya üye yakını müşterek ve müteselsilen sorumludur. İşletmeci, SKY Yönetim Kurulu ile yapmış olduğu sözleşme uyarınca belirlenen hizmetleri tam olarak sunmaya mecburdur; fiyatları mönü listesinde ve mönü tabelasında ilan eder. İlan edilen ürünün niteliğini ve fiyatını kişiye özel değiştiremez. Verilen hizmetler için hiçbir şekilde fazla ücret talep edemez veya sunulan hizmeti tasarruf amacıyla kısarak kaliteyi düşüremez. Bu konu, sosyal tesiste yapılan her türlü toplantı için geçerlidir. Şu kadar ki, ücret tarifesinde zaten tanımlanmış servislerin talep edildiği toplantılarda, işletmeci ve üyenin, sadece tanımlanmamış servislerinücretleri üzerinde anlaşmaları yeterlidir. Anlaşamama halinde, konunun çözümlenmesinde her iki S.T. İşletme Sorumlusu arabuluculuk eder. S.T. İşletme Sorumluları tarafından belirlenen ve SKY Yönetim Kurulu tarafından onaylanan fiyatlar mönü listesinde kesinlikle ilan edilir. Bu fiyatlar konuklara uygulanacak fiyatlardır. Kulüp üyelerine yapılan indirimler mönü listesinde bir oran olarak gösterilir. SKY üye kimlik kartını gösteren üyeye bu oran dahilinde tartışmasız indirim uygulanır. SKY ile GSGM arasında 21.07.1998 tarihli sözleşme ve 07.02.2003 tarihli ek sözleşme hükümleri işletmeciyle yapılacak her anlaşmada amir hüküm niteliğindedir.

2.6. SOSYAL TESİS ÇALIŞMA SAATLERİ

Lokal ile pastane-çay bahçesi ve büfenin açılış ve kapanış saatlerine SKY Yönetim Kurulu karar verir. Kapanış saatinden yarım saat önce servis kesilir. Kapanış saatinden önce işletmecinin hiçbir elemanı üyeler veya konuklar üzerinde kapanış saatini hatırlatıcı baskı yapamaz. Sadece yarım saat önceden ve sözlü olarak servisin kapandığını açıklayabilir. S.T. İşletme Sorumluları ve S.T. İşletme Müdürü SKY Yönetim Kuruluna yaz ve kış mevsimleri için çalışma saatlerinde farklı program uygulanması önerisi getirebilir. SKY Yönetim Kurulu, gerekirse sosyal tesisin çalışma saatlerinde değişiklik kararı alır ve ilan eder. İşletme personeli, “o an için sosyal tesisten yararlanan üye veya konuk olmadığı” gerekçesiyle belirlenen çalışma saatlerinden önce tesisi kapatamaz veya geç açamaz. SKY Yönetim Kurulu, resmi makamların alacağı genel kararlar doğrultusunda, lokalin çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.

2.7. KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERİN ORGANİZASYONU

Kültürel ve sosyal etkinlikler SKY Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve denetimi altında yürütülür. Genel Kurulun sonucunda SKY Yönetim Kurulu belirlendiğinde, ilk Yönetim Kurulu toplantısında, SKY Yönetim Kurulu Üyelerinden biri “Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu” olarak görev alır. SKY Yönetim Kurulu alacağı kararla Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlulukları için iki ayrı üyeyi de belirleyebilir. Kültürel ve sosyal etkinlikler, sportif ve eğitsel etkinlikler gibi yıllık olarak planlanır. Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu, S.T. İşletme Sorumluları ile birlikte “Lokal Etkinlik Takvimi”ne göre program yaparlar. Her üye, SKY Yönetim Kurulunca belirlenen çalışma gruplarına katılabilir veya öneri ve dileklerini iletebilir. Çalışma gruplarının etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya belgeler, Kültürel ve/veya Sosyal Etkinlik Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi veya Üyeleri tarafından, kulüp üyelerine ve konuklara yazılı veya görsel olarak sunulur ve arşivlenir. Kültürel Etkinlik Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi, yıllık etkinlik programı dışında, öncelikle kulüp arşivini ve “Orhan Koyuncuoğlu Kitaplığı”nı düzenlemek, zenginleştirmek ve korumakla görevlidir. Aynı zamanda kulüp girişindeki “SKY Müzesi”nin düzenlenmesinden ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur. Çalışma grupları, etkinlikleri üyelere bir süre önceden duyurur. Çalışma grupları, üyelere ve halka duyuruları için “SKY Haber Bülteni”nden veya lokal girişindeki ve bahçedeki SKY Yönetim Kurulu ve diğer organların duyurularının yer aldığı “SKY İlan Panosu”ndan ve internette oluşturulacak “SKY Web Sitesi”nden yararlanabilir. Duyurular yönetim kurulu izniyle yapılır.

2.8. LOKAL ETKİNLİK TAKVİMİ

Üyelerin, sportif, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlik sorumlularının ve çalışma gruplarının lokalde toplantı yapma istemleri, SKY Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Lokal Etkinlik Takvimi”ne göre değerlendirilip cevaplanır (FORM 12. SKY Lokal Aylık Etkinlik Takvimi). SKY adına S.T.İşletme Sorumlusu, Lokal Aylık Etkinlik Takviminin yürütülmesinden doğrudan sorumludur. Kulüp tesislerinde yapılan tüm sportif, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikler “SKY Seyir Defteri”ne işlenir. Bu defter bir “Gemi Jurnali”dir. SKY Genel Sekreteri, Komodor veya Vis Komodor tarafından doldurulur.

2.9. SKY ve/veya İŞLETMECİ YÖNETİMİNDE, SOSYAL TESİS (S.T.) İŞLETME MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

2.9.1. GENEL KAPSAM

Sosyal Tesis (S.T.) İşletme Müdürü, SKY Yönetim Kurulu ve İşletmecinin üzerinde anlaştığı bir kişi olup, SKY tarafından atanır. Üzerinde anlaşılamayan bir kişi S.T. İşletme Müdürü olarak tek taraflı atanamaz veya tek taraflı görevden alınamaz. S.T. İşletme Müdürü özlük hakları ve mali sorumluluk açısından “İşletmeci”ye; tesisin iç işleyişi ve idari sorumluluk açılarından SKY Yönetim Kuruluna bağlıdır. S.T. İşletme Müdürünün işletmedeki yetki ve sorumlulukları, işletmecinin veya SKY Yönetim Kurulunun değişmesinden etkilenmez. S.T. İşletme Müdürü SKY ve İşletmeci adına S.T. İşletme Sorumlularının birinci derecede yardımcısı olarak görev yapar ve yürütmeden sorumludur. S.T. İşletme Sorumluları, SKY İç Tüzüğü’ndeki yetkilerini, İşletmeci ve SKY Yönetim Kurulunun uygun göreceği sınırlar içinde S.T. İşletme Müdürüne devredebilirler. Bu durumda S.T. İşletme Müdürü, SKY Tüzüğü, İç Tüzüğü, SKY Yönetim Kurulu Kararları, GSGM ile yapılan protokol ve diğer düzenlemelerle konulmuş kurallar doğrultusunda gerekli olan iş ve hizmetleri yürütür.

2.9.2. SOSYAL TESİS (S.T.) İŞLETME MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

Telefon, su, elektrik, gaz, akaryakıt gibi düzenli gelen faturaları ve, diğer tüm harcamaları kontrol eder ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. Muhasebe ile görüşerek kira, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar. Nakit ve çekle yapılacak ödemeleri planlar, programlar ve izler. Lokal işletmesine ilişkin tüm alış verişleri günlük ve/veya dönemsel olarak bizzat yapar. Belirlenmiş dönemler itibariyle yiyecek-içecek malzemesinin envanterini tutar, raporlandırır. Kasayı günlük olarak denetler. Tüm alım-satım fatura ve belgelerini denetler, dosyalar ve aylık olarak muhasebeye iletir. Üretilen ürün ve hizmetin maliyetini sürekli kontrol altında tutar. Maliyet muhasebesi teknikleriyle ulaştığı değerleri aylık olarak işletmeciye rapor eder. Kulübe ait telefonlarla yapılan kent içi ve kent dışı telefon konuşmalarını denetler, özel görüşme yapanlardan telefon ücretlerinin tahsil edilmesini sağlar. SKY Yönetim Kurulu, S.T. İşletme Müdürünü görevlendirir ve yetki verirse, SKY üye ödentilerinin belirlenen süre içinde tahsilatını, üyelerle bizzat veya Kulüp Sekreteri aracılığı ile iletişim kurarak sağlar veya sağlatır. SKY ile ilgili tahsilat her gün en geç saat 17:00’a kadar günlük olarak bankaya yatırır. SKY hesap cüzdanlarını İşletme Müdüriyetindeki kasada korur veya SKY Saymanına teslim eder. S.T. İşletme Müdürü, SKY Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınmasını önerdiği konuları, sorunları, istekleri ve duyuruları “SKY adına S.T. İşletme Sorumlusu”na iletir, dolayısıyla SKY Yönetim Kuruluna sunar. SKY Yönetim Kurulu S.T. İşletme Müdürünü Yönetim Kurulu Toplantısına davet ederek kendisinden doğrudan bilgi alabilir, istek ve önerilerini dinleyebilir. S. T. İşletme Müdürü kulübün maliki olduğu taşınmaza ilişkin bakım ve onarımları denetler. Gerektiğinde ilgili SKY Yönetim Kurulu Üyesine bilgi verir ve sorunu çözer. Kulüp Sosyal Tesisinin ve ofislerin mobilya, araç-gereç vb. demirbaşların (FORM 4. SKY Demirbaş Listesi) korunmasından ve lokalin, bahçenin, kulüp sahilinin, kumsalın, iskelenin, çekek yerinin ve tesis çevresinin düzen, temizlik ve bakımından sorumludur. Sportif, eğitsel, kültürel ve sosyal etkinlikler sırasında aksaklıklar olmaması için gerekli hazırlıkların yapılmasını ve her çeşit önlemin alınmasını sağlar. SKY Sosyal Tesis İşletmesine ilişkin evrak ve arşivin korunması, kayıt altına alınması, envanterlerin işlenmesi vb. işleri bizzat yapar ve yönetir. S.T. İşletme Müdürü, S.T. İşletmesi, SKY tarafından işletmeciye devredilmiş ise verilen hizmetlerde, SKY ile imzalanmış olan sözleşme hükümleri ve alınmış ilke kararlarının uygulanmasınısürekli denetler. Denetimlerini lokanta, kafe, bar, mutfak, depo, pastane, çay bahçesi ve büfede her an yapabilir. Satın alınan ve servise sunulan yiyecek ve içeceklerin kalite ve temizliğini denetler. Bu denetlemeleri sırasında gördüğü aksaklıkların düzeltilmesi için personele sözlü ve gereğinde yazılı uyarıda bulunur, İşletmeciye ve SKY Yönetim Kuruluna bilgi verir. S.T. İşletme Müdürü gerek SKY personeli, gerekse Sosyal Tesis işletme personelinin kılığı, kıyafeti, temizliği ve dernek içerisindeki davranışlarının izlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumludur. Personelin lokal düzenine uymayan bir davranışını gördüğünde uyarıda bulunur, Kusurlu davranışlarına devam eden personelin işten çıkarılması için SKY ve İşletmeciye yazılı olarak başvurur. S.T. İşletme Müdürü, üye ve konukların sosyal tesise girişlerinde Lokal Giriş Yönetmeliğine uyulmasını denetler.

2.9.3. SOSYAL TESİS (S.T.) İŞLETME MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ

S.T. İşletme Müdürü, SKY Yönetim Kurulu’nun kulüp üyeleri, kulübe doğrudan bağlı çalışanlara ve işletmeciyle ilişkilerinde ise bu yönetmeliğin İşletmeciye ve “SKY adına S.T. İşletme Sorumlusu”na verdiği yetkiler çerçevesinde hareket eder. S.T. İşletme Müdürü, kendisine bağlı olarak çalışan işletme elemanları; kasiyer, aşçı, aşçı yardımcısı, şef garson, garson, komi, barmen, büfe elemanı, koruma, kapıcı, bekçi vb. personel üzerinde dolaysız yönetim yetkisine sahiptir. S.T. İşletme Müdürü pazar günleri mesai yapar, çalışma saatlerine, haftanın hangi günü izinli olacağına, yokluğunda görevini kime devredeceğine İşletmeci adına ve SKY adına S.T. İşletme Sorumluları birlikte karar verir. S.T. İşletme Müdürü esas itibariyle lokalde misafir kabul edemez. S. T. İşletme Müdürü kendi inisiyatifi ile demirbaş satın alamaz. Demirbaş alımı, kulübün iç ve dış mimarisinin bozulmaması için, ayrıca Sosyal Tesisin dekorasyonunda belirlenen “denizci” konseptin dejenere edilmemesi için işletmeci ile SKY Yönetim Kurulunun birlikte kararıyla gerçekleştirilir. İşletmeci ve S. T. İşletme Müdürü 1998 yılında SKY tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce onaylanan Mimari ve Peyzaj projelerinin dışına çıkarak uygulama yapamaz.

2.9.4. SOSYAL TESİS (S.T.) İŞLETME MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUKLARI

S.T. İşletme Müdürü özlük hakları ve mali sorumluluk açısından “İşletmeci”ye; tesisin iç işleyişi ve idari sorumluluk açılarından SKY Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2.10. YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANIŞLAR İÇİN YAPTIRIMLAR

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranan üyeler SKY Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu üyelerin Disiplin Kuruluna sevkleri ve aldıkları cezalar üye fişlerine işlenir.

2.11. DİĞER DÜZENLEMELER

SKY İç Tüzüğünü ilgilendiren ve etkileyen yeni yasa, tüzük ve yönetmelikler ile resmi otorite kararları öncelikle uygulanır. Sosyal tesislerdeki etkinlik ve hizmetlerin yürütülmesi konusunda SKY Yönetim Kurulunun yapacağı düzenlemelere üyeler, üye yakınları, sporcular, işletmeci ve çalışanlar uymak zorundadır. SKY Yönetim Kurulu olağanüstü hallerdeki karar ve işlemlerinde bu yönetmelik hükümlerinin dışına çıkabilir.

2.12. YETKİ DEVRİ

S.T. İşletme Sorumlusu, SKY Yönetim Kurulunun izniyle bu yönetmelikte işletmeyle ilgili tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklarının tamamını veya bir kısmını gerektiğinde S.T. İşletme Müdürüne devredilebilir veya geri alabilir veya sınırlayabilir.

2.13. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK MEKANLARI VE TANIMLARI

2.13.1. BAHÇE GİRİŞİ (ANA GİRİŞ)

SKY tesislerinin Aşıklar Caddesi’ndeki ana giriş kapısı (Bahçe Kapısı) sürekli kapalı tutulur. Bahçe kapısı Sosyal Tesis kapandığında geceleri kilitlenir, sabahları açılır. Bu işlemi kimin yapacağı S.T. İşletme Müdürü tarafından belirlenir. Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Kulüp Binasının Aşıklar Caddesi'ne bakan tarafındaki SKY panosunun, kaide üzerindeki çapa ve bahçe duvarlarının ve ferforjelerin çevresinin bakım ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur. S.T. İşletme Müdürü Belediye yetkilileriyle diyalog kurarak çevrenin temizliğini yaptırır.

2.13.2. BÜFE

SKY bahçesindeki büfe, bahçeye ve dışarıya sıcak-soğuk içecek, dondurma, tost, sandviç, börek, çörek, pasta servisi için kullanılır. Devreye alınma tarihlerine, açılış ve kapanış saatlerine SKY Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim ve denetiminden S.T. İşletme Sorumluları ve S.T. İşletme Müdürü yetkili ve sorumludur. Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik, bakım ve korunmasından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.3. PASTANE – ÇAY BAHÇESİ

SKY Bahçesi, üye ve konuklara sıcak-soğuk içecek, dondurma, tost, sandviç, börek, çörek, pasta servisi yapılan bir “pastane-çay bahçesi” olarak hizmet verir Devreye alınma tarihlerine, açılış ve kapanış saatlerine SKY Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim ve denetiminden S.T. İşletme Sorumluları ile S.T. İşletme Müdürü yetkili ve sorumludur. Düzen ve korunmasından, temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.4. PERGOLA

SKY Bahçesinin bir parçası olup, üstü sarmaşık kaplandığında ve su geçirmez malzeme ile örtüldüğünde, daha çok gençlerin yararlandığı, kışın da kullanılan bir sera-pastane olarak kullanılacaktır. Devreye alınma tarihlerine, açılış ve kapanış saatlerine SKY Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim ve denetiminden S.T. İşletme Sorumluları ile S.T. İşletme Müdürü yetkili ve sorumludur. Düzen ve korunmasından, temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.5. LOKAL GİRİŞİ

Kulüp Binasının ana girişidir. Üst kattaki yönetim ofislerine, lokale, tuvaletlere ve bodrumdaki mutfak deposuyla kazan dairesine geçiş buradan olduğu için sürekli temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilir. Girişte sol taraftaki Kulüp Müzesinin (Vitrinli Dolap) düzenlenmesinden Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi sorumludur. Ana giriş kapısının anahtarının kimlerde olacağına SKY Yönetim Kurulu karar verir. Bu bölümün temizlik, bakım ve korunmasından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.6. SOSYAL TESİS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Lokal girişindeki S.T. İşletme Müdürlüğü Çalışma Ofisi SKY Sosyal Tesisinin İşletme ve yönetim ofisidir. Kasa, yazar kasa ve pos makineleri bu bölümdedir. Ayni zamanda lokalin elektrik kumanda panosu ve telefon santralı buradadır, ses ve müzik düzeni ile DVD’nin işletim merkezidir. Anahtar kutusu, ecza dolabı ve lokalin vestiyeri de buradadır. Anahtarı S.T. İşletme Müdüründedir. Kendisi Kulüpte bulunmadığı zamanlar anahtarını belirli bir sorumluya bırakabilir. Bu bölümün temizlik, bakım ve korunmasından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.7. VESTİYER

S.T. İşletme Müdürünün odasındaki özel yerindedir. Vestiyer ücretsizdir, kulüp üyeleri ve konuklar içindir. Lokale palto, pardesü, kaban, manto, çanta, bavul vb eşya ile gelen üye ve konukların bu giysileri garson tarafından girişte alınarak vestiyere asılır, kendilerine vestiyer numarası verilir. Çalışanlar ve sporcular bu vestiyeri kullanamazlar. Korunmasından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.8. SALON ( RESTORAN-CAFE-AMERİKANBAR)

SKY Sosyal Tesisinin ana mekanıdır. Restoran - cafe mönüsüne ve bara ilişkin işletme detaylarına S.T. İşletme Sorumluları birlikte karar verirler. Yürütmeden S.T. İşletme Müdürü ile birlikte sorumludurlar. Bar bankosunun arkasına, barmen dışında hiçbir kulüp çalışanı, üye veya konuk geçemez. Bakım, düzen ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.9. BALKON

Binanın güney cephesine açılan balkon, salonun bir parçası olup anahtarı S.T. İşletme Müdürünün odasındaki anahtar kutusunda korunur. Düzen ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.10. VERANDA

Binanın batı cephesindeki, bahçeye bakan veranda salonun bir parçası olup, burada restoran-cafe mönüsüne göre servis verilir. Düzen ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.11. WC

Sosyal tesis bay ve bayan lavabo ve tuvaletleri kulüp üyeleri ve konukların kullanımı içindir. Sporcular ve dışardan gelen kişiler tarafından kullanılamaz. Anahtarları S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve düzeninden S.T. İşletme Müdürü doğrudan sorumludur. S.T. İşletme Müdürü WC ve lavaboları saatlik kontrol çizelgeleriyle denetler (FORM 5. SKY Temizlik Kontrol Çizelgesi ).

2.13.12. SAUNA (DUŞ-WC)

Sauna, kulüp üyeleri, üye yakınları ve konukları tarafından kullanılabilir. İşletilmesinden, doğrudan S.T. İşletme Müdürü yetkili ve sorumludur. Sauna devreye girdiği zaman, kullanım yönetmeliği ve işletme tarifesi ayrıca yayınlanacaktır. Anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik ve bakımından S.T. İşletme Müdürü sorumludur (FORM 5. SKY Temizlik Kontrol Çizelgesi).

2.13.13. MUTFAK

Lokalin restoran-cafe mönüsünün hazırlandığı mutfak, aşçı ve aşçı yardımcısının çalışma ortamı olup, garsonların dışında hiçbir kulüp çalışanı, üye, konuk veya sporcu mutfağa giremez. Restoran-cafe için günlük zorunlu yiyecek ve içecek alımları, günün erken saatlerinde yapılır ve mutfağa veya mutfak koltuk deposuna yerleştirilir. Üye ve konukların yoğunlaştığı saatlerde dışardan alış veriş yapılmamasına özen gösterilir. Çalışanlar günün sonunda, ertesi günün soğuk içeceklerini soğutuculara yerleştirerek ve temizliğini yapmış olarak işyerinden ayrılır. Mutfakta üretilen yiyecek ve içeceklerin lezzet ve kalitesinden, hijyenik standartlarının korunmasından, yükseltilmesinden, mutfağındüzen ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.14. MUTFAK KOLTUK DEPOSU

Kullanılmayan mutfak malzemeleri ile mutfakta kapalı kaplarda korunan yiyecek ve içeceklerin açıkta, soğutucularda veya derin dondurucuda korunduğu yerdir. Boş şişe ve kaplar ile dolu veya boş kasalar da burada tutulur.Buradaki kapalı bir bölüm, binanın temizliğinde kullanılan elektrikli süpürge, paspas düzeneği ve temizlik malzemelerine ayrılmıştır. Mutfak koltuk deposu ayni zamanda çalışanların, günlük giysileriyle iş giysilerini değiştirdikleri kapalı bir vestiyere sahiptir. Mutfak koltuk deposu mutfağın hemen altında, bodrum katında olup üç kapısı vardır. Kapıların biri binanın doğu tarafından dışa, diğeri merdiven altından bina girişine açılır. Satın alınan mallar dışa açılan kapıdan depoya yerleştirilir. Lokal girişine açılan kapı ise mutfakla ilişkilerde kullanılır. Mutfak çöpünün gönderildiği çöp şutu ve çöp konteyneri Mutfak Koltuk Deposundadır. Çöp poşetleri, dolu olsun veya olmasın işletme kapanırken her akşam deponun dışa açılan kapısından çıkartılarak belediyenin çöp konteynerine taşınır. Anahtarları S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik, bakım ve korunmasından S.T.İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.15. KAZAN DAİRESİ VE SU DEPOSU

Mutfak koltuk deposuna açılan üçüncü kapıdan girilen Kazan Dairesi ve Su Deposundaki makine ve ekipman S.T. İşletme Müdürünün sorumluluğunda çalıştırılır. S.T. İşletme Sorumluları, tüm bu sistemlerin kullanımına ilişkin yönergeleri hazırlayarak çerçeveletir ve bu bölüme asar. S.T. İşletme Müdürü tarafından belirlenen kişinin dışında kimse bu bölüme giremez ve cihazları kurcalayamaz. Anahtarları S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Temizlik, bakım ve korunmasından S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.16. DİĞER SİSTEMLER VE KULLANIMLARI

2.13.16.1. ANAHTAR KUTUSU VE KULLANIMI

S.T. İşletme Müdürlüğündedir. Kulübe ilişkin tüm kapı ve dolapların anahtarları anahtar kutusunda korunur. Anahtar kopyalarının hangi SKY Yönetim Kurulu Üyesi ve hangi çalışanda bulunacağına SKY Yönetim Kurulu karar verir. Bunun dışında hiçbir anahtar, kulüp üyelerinde ve çalışanlarda bulunamaz. İşletmeyle ilgili anahtarların kullanımı yalnızca S.T. İşletme Müdürünün yetkisindedir. Anahtar kutusunun kullanımından, düzeninden ve anahtarlardan doğrudan S.T. İşletme Müdürü sorumludur. S.T. İşletme Müdürü gerektiğinde herhangi bir anahtarı anahtar kutusundan bizzat çıkartarak yetkiliye verir, kullanıldıktan sonra geri alır.

2.13.16.2. ECZA DOLABI VE KULLANIMI

S.T. İşletme Müdürlüğündedir. Sporcu, üye ve konukların gereksinimleri için uygun malzeme ile donatılır. Gerekli ilkyardım malzemesi ve ilaçlar, eksildiğinde tamamlanır ve S.T. İşletme Müdürünün sorumluluğunda kullanılır.

2.13.16.3. POSTA KUTUSU VE KULLANIMI

Kulüp binasının girişindedir. SKY adına gelen tüm postalar SKY Başkanı, yokluğunda ise SKY Genel Sekreteri ve Kulüp Komodoru tarafından açılabilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri dahil hiçbir kulüp üyesi, sporcu, çalışan, kulübe gelen posta, kargo vb. malzemeyi açamaz. S.T. İşletme Müdürü veya Kulüp Sekreteri gelen postaları saklamakla, korumakla ve sözü edilen yöneticilere ayni gün içinde iletmekle görevlidir. Kulübe gelen tüm yazılar on beş günde bir rutin olarak yapılan SKY Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İşletmeciye gelen yazı ve faturalar ise S.T. İşletme Sorumlularına veya S.T. İşletme Müdürüne iletilir.

2.13.16.4. İLAN PANOLARI VE KULLANIMI

Kulüp girişindeki pano üyelere, konuklara ve sporculara yöneliktir. Kulüp bahçesindeki pano ise GSİM ile ortak kullanılacaktır ve Sinop Halkına yönelik duyuruları içerir. SKY Yönetim Kurulu ve Komodorluk kararları ile Yelken İl Temsilciliği ve İl Hakem Komitesi karar ve duyuruları doğrudan kulüp ilan panosuna asılır. Kulüp üyelerinin katılımıyla oluşan çalışma grupları ile üyelerin iletmek istedikleri duyurular, SKY Yönetim Kurulu kararıyla ve Kulüp Sekreterliği tarafından ilan panosuna asılabilir. Korunmasından bakım ve temizliğinden S.T. İşletme Müdürü sorumludur.

2.13.16.5. MÜZİK YAYINI, TV VE DVD KULLANIMI

Canlı müzik organizasyonu, (müziğin türü, zamanlaması ile müzisyenlerin seçimi ve yapılacak sözleşme ve antlaşmalar) her iki S.T. İşletme Sorumlusu tarafından yapılır ve yürütme işini S.T. İşletme Müdürü üstlenir. Kayıttan müzik yayını belli gün ve/veya saatlerde, ses şiddeti lokal dışına taşmayacak yükseklikte olmak kaydıyla ve müzik türü Lokal Yönetimince belirlenmek üzere yapılabilir. Kulüp bahçesinde, özel günlerdeki canlı müzik yayını dışında ilke olarak müzik yayını yapılmaz. Üyeler, konuklar ve çalışanlar, müzik yayını ile ilgili cihazları kesinlikle kullanamayacakları gibi, ayrı ayrı dilekleri de dikkate alınmaz. TV, bardaki köşesinde bulunur. Haber kanallarından birinde sabit olarak ve ancak barda oturanların duyabileceği ses düzeyinde tutulur. TV, üyeler, konuklar ve çalışanların özel istek ve dilekleri doğrultusunda kullanılamaz. DVD Gösterileri yarış yelkenciliği ve yatçılık gibi sportif ve eğitsel, bilimsel veya sanatsal yani kültürel içerikli olmak koşuluyla ve bir program çerçevesinde yapılır.

2.14. EĞİTİCİ VE EĞLENDİRİCİ NİTELİKTE OYUNLAR SKY lokalinde fiziksel yetersizlikler nedeniyle oyun (bilardo, tavla ve iskambil) için özel olarak ayrılabilen bir yer mevcut değildir. Kaldı ki, seçilen lokal işletme biçiminde bu tarz bir aktivite düşünülmemektedir. Üyeler, konukları ve sporcularımız sadece pastane-çay bahçesi bölümünde satranç oynayabilirler. Satranç takımları S.T. İşletme Müdürlüğünden belirlenen ücret karşılığı sağlanır.

2.15. UNUTULAN EŞYALAR

Sosyal tesiste ve vestiyerde unutulan veya bulunan her türlü eşya ve para S.T. İşletme Müdürüne teslim edilir. Konu hakkında zabıt tutulur, 30 gün içinde sahibi bulunamayan eşya veya para SKY’a irat kaydedilir.

3. SKY SPORTİF VE EĞİTSEL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

3.1. AMAÇ

Kulübümüzün amacı, tüm Sinoplu gençleri çocuk yaşlardan başlayarak yelken sporuna yönlendirmek, onların düşünsel ve bedensel becerilerini geliştirip, kendilerine güven duymalarını ve fiziksel ve sosyal çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak, özellikle deniz, dolayısıyla doğa sevgisinin gelişmesine öncülük etmek, bilinçli denizciler yetiştirmek ve bu sırada yelken sporuna yetenekli çocukları öne çıkarıp, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak, yelken dalında ulusal takıma ve olimpiyat takımı kadrolarına Sinop’tan sporcu vermektir. Bu hedefe ulaşabilmek için ilköğretim okulları ve öğrenci velileriyledüzenli bir iletişim yürüterek temelde çok sayıda gençle çalışmak, yelken sporunu yaygınlaştırmak, sporcu sayısını olabildiğince arttırmak, öne çıkan seçkin sporcular için yarış yelkenciliğine yönelik özel eğitim programları uygulamak ve üst düzeyde sportif çalışmalar yapmak SKY’ın öncelikli ve değişmez ilkesidir.

3.2. KOMODORLUK

SKY’da Sportif ve Eğitsel Etkinliklerin yürütüldüğü birim Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi’dir. Kısaca Komodorluk olarak anılır. Komodorluğun üst organı Komodorluk Yürütme Kurulu’dur. Ayrıca Komodorluk Eğitim Kurulu ve Teknik Kurul ile Komodorluk Disiplin Kurulu’ndan oluşur.

3.2.1. KOMODORLUK YÜRÜTME KURULU

Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi Yürütme Kurulu (Kısaca Komodorluk Yürütme Kurulu), Komodor başkanlığında, Vis Komodor, Baş Antrenör, Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu (Kayıkhaneci-malzemeci) ve Filo Kaptanları’ndanoluşur. Komodorluk Yürütme Kurulu, iki yılda bir yapılanSKY Genel Kurulundan sonra bir ay içinde oluşturulur. SKYGenel Kurulunda seçilen SKY Yönetim Kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında yönetim kurulu üyeleri arasından kulüp başkanının önerisiyle belirlenen Komodor ve Vis Komodor, Komodorluk Yürütme Kurulunu oluşturmak üzere Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu, Baş Antrenör ve atadıkları Filo Kaptanları ile iki yıl için bir çalışma birimi oluştururlar. Bu atama SKY Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Komodorluk Yürütme Kurulu, SKY Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Komodorluk Yürütme Kurulunun aldığı tüm kararlar SKY Yönetim Kurulunun onaylamasıyla yürürlüğe girer. Komodorluk Yürütme Kurulunun görev süresi bir sonraki SKY Genel Kuruluna kadardır. Komodorluk Yürütme Kurulunun eksilen üyeleri 15 gün içinde atamayla tamamlanır. Komodorluk Yürütme Kurulu, SKY’ın her türlü sportif ve eğitsel etkinliklerini, SKY Yıllık Sportif ve Eğitsel Etkinlik Programına (FORM 11. SKY Yıllık Sportif ve Eğitsel Etkinlik Programı) uygun olarak hazırlar ve yürütür. SKY Yıllık Sportif ve Eğitsel Etkinlik Programı, TYF Yıllık Etkinlik Programı ile bu program çerçevesinde hazırlanan İl Programı’nın belirlenmesi sonrasında, bu iki programa paralel olarak hazırlanır. Bu programların gecikmesi durumunda geçici özel programlar hazırlanabilir. Komodorluk Yürütme Kurulu Komodor veya Vis Komodorun çağrısı ile toplanır ve salt çoğunluğa göre karar alır. Komodorluk Yürütme Kurulunun tüm kararları Komodorluk Karar Defteri ile kayıt altına alınır. İlk SKY Yönetim Kurulu Toplantısında bu kararlar sunulur, SKY Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Komodorluk Yürütme Kurulu, SKY’ın sportif ve eğitsel etkinlik ve amaçlarının belirlenmesi ve yürütülmesi amacıyla hazırlayacağı çalışma programı ve önerilerini her yılın Ocak ayında yapılan ilk SKY Yönetim Kurulu toplantısına sunar. Komodorluk Yürütme Kurulu, programının uygulanmasını ve çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla Antrenör, Monitör, Kayıkhaneci- Malzemeci, Filo Kaptanları veya gerekli göreceği diğer teknik elemanları görevlendirmeyi veya görevine son vermeyi SKY Yönetim Kuruluna önerir. Atamalar ve görevden almalar SKY Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir. Komodorluk Yürütme Kurulu, Yılda en az iki kez sporcu velileriyle tanışmak, sorunları tartışmak ve katılımlarını sağlamak için toplantılar düzenler.

3.2.2. KOMODORLUK EĞİTİM KURULU ve TEKNİK KURUL

Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi Eğitim Kurulu (Kısaca Komodorluk Eğitim Kurulu), Komodor başkanlığında, Vis Komodor, Kültürel ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu, Baş Antrenör, Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu, Yelken İl Temsilcisi ile, iki yılda biryapılan SKY Genel Kurulundan sonra bir ay içinde gerçekleştirilen ilk hakem toplantısında hakemler arasından seçilmiş bir İl Hakemi ve yine ilk sporcu veli toplantısında veliler tarafından seçilmiş bir Sporcu Velisinden oluşur. Komodorluk Eğitim Kurulunun görev süresi bir sonraki SKY Genel Kuruluna kadardır. Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi Teknik kurulu (Kısaca Komodorluk Teknik Kurulu), KomodorlukEğitim Kurulu içinden belirlenir. Komodor başkanlığında, Vis Komodor, Baş Antrenör, Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu,Yelken İl Temsilcisi ve bir İl Hakemi’nden oluşur. Komodorluk Teknik Kurulu iki yıl sonraki SKY Genel Kuruluna kadar göreve devam eder. Komodorluk Eğitim Kurulu ve Teknik Kurul, kurul üyelerinden herhangi birinin çağrısı ile toplanır ve salt çoğunluğa göre öneri niteliğinde karar alır. Alınan bu kararlar Komodorluk Karar Defterine işlenir. Alınan öneri kararlar Komodorluk Yürütme Kurulu tarafından SKY Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve yürürlüğe girer. Komodorluk Eğitim Kurulunun Görevleri; - Kulüp Sporcuları arasında yelken sporuyla ilgili temel teknik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini ve denk düzeye getirilmesini sağlar. Ayrıca Kulüp Üyeleri, Antrenör ve Monitörler, Filo Kaptanları, başlangıç düzeyinde olan ya da yetişmiş Lisanslı Sporcuların, spor etkinlikleri sırasında ve sosyal ortamlar içinde kişisel davranışlarının geliştirilmesi için de çaba gösterir. Bunlar için; . - Üyelere, Antrenörlere, Monitörlere, Hakemlere ve Sporculara yönelik kurs ve seminerler konularını belirler ve bu kurs ve seminerleri düzenler. - Kurs ve seminer verecek kişileri saptar. - Yelken sporu için gerekli teknik bilgilerin doğru olarak alt birimlere aktarılmasını sağlar. - Yenilik ve gelişmeler konusunda TYF Eğitim Kurulu ile işbirliğine gider, yardım ve destek ister. - Gelişmeleri ve yenilikleri Antrenör, Monitör ve Filo Kaptanlarına aktarır. - Eğitimyöntemi ve yarış kuralları ile ilgili yeni düzenlemeleri Sporculara, Antrenörlere ve Hakemlere veya ilgi duyan SKY Üyelerine ve kamu oyuna toplantılar ve seminerlerle açıklar. - Kurs veya seminerlerin teknik hazırlıklarını (duyuru, kitap, fotokopi, teksir, broşür, saydam projektörü, tepegöz ve perde vb.) ve organizasyonunu yapar. - Bu tip toplantılar için gerekli sosyal etkinliği SKY Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu önderliğinde düzenler. - Salon kullanımını gerektiren toplantılar için S.T.İşletme Sorumluları ve S.T. İşletme Müdürü ile birlikte organizasyon yapar. - Yetişmiş sporcuları ileride Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına girebilmeleriveya Monitör, Antrenör, Hakem olmaları için özendirirve destekler. - Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin Denizcilik Fakültelerine girmek isteyen sporcularımızın isimlerini, özgeçmişlerini ve derecelerini, TYF aracılığı ile DKK Eğitim Komutanlığına veya ilgili yüksek okula bildirir. - Askerliğini Bahriyeli olarak yapmak isteyen erkek sporcularımızın isimlerini ve özgeçmişlerini TYF aracılığı ile GKB Askere Alma Dairesine bildirir. - SKY Üyelerini, sporcu velilerini ve kamuoyunu SKY’nin eğitim çalışmaları konusunda bilgilendirir. - Yelken İl Temsilcisini yarışlar, eğitim etkinlikleri ve Kulüp hedefleri konusunda bilgilendirir. - Yazılı ve görsel basınla işbirliğine giderek, SKY etkinlikleri, ilke ve hedeflerinin daha geniş bir kitleye tanıtılmasına çalışır. Komodorluk Teknik Kurulunun görevleri; - Kulübün katılacağı yarışları yıllık olarak programlar ve Komodorluk Yürütme Kuruluna önerir. - Kulüp içi yarışları planlar ve yarış kurallarını saptar. - Yarışa katılacak sporcuları objektif olarak, yani yerel yarışlardaki başarı ve performans kriterleriyle belirler (FORM10. SKY Yarış Derecelendirme Çizelgesi). 3.2.3. KOMODORLUK DİSİPLİN KURULU Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi Disiplin Kurulu (Kısaca Komodorluk Disiplin Kurulu), Komodor başkanlığında, Vis Komodor, SKY Genel Sekreteri, Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu, Baş Antrenör, SKYGenel Kurulundan sonra yapılan ilk sporcu toplantısında sporcularca kendi aralarından seçilen bir kız ve bir erkek Sporcu Temsilcisi ile yine yapılan ilk veli toplantısında velilerce kendi aralarından seçilmiş olan bir Veli Temsilcisi’nden oluşur. Komodorluk Disiplin Kurulu bir sonraki SKY Genel Kuruluna kadar görevine devam eder. Komodorluk Disiplin Kurulu, kurul üyelerinden herhangi birinin çağrısı ile toplanır ve salt çoğunluğa göre karar alır. Alınan Kararlar Komodorluk Karar Defterine işlenir., SKY Yönetim Kuruluna sunulur ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu kurul SKY Tüzüğü’ndeki SKY Onur Kurulundan farklı olarak oluşturulur. Eğitim ve spor etkinlikleri sırasında ortaya çıkan disiplin sorunlarıyla ilgilenir. Komodorluk Disiplin Kurulunun vereceği cezalar; sözlü uyarı, yazılı uyarı, süreli olarak etkinliklere katılım kısıtlaması, geçici uzaklaştırma ve sürekli uzaklaştırmadır. Komodorluk Disiplin Kurulunun Görevleri; - Tüm sporcularımızı ortaya çıkan olumsuzlukların yöneticilere iletilmesi konusunda cesaretlendirir. Bunu yaparken kuralları sporcuların anlayacağı ve katılımcı olacakları biçimde belirler ve uygular. Onlara bu işleyiş şeklinin adil ve doğru olduğunu aşılar. - Sporcuların kendi aralarında ve yöneticilere sözlü ve sözsüz davranış şekillerini belirler. - Sporcuların çalışmalar sırasındaki ve sonrasındaki kulüp içi davranış ve tutumlarını, kendi aralarındakiilişkilerini değerlendirir. - Antrenör ve Monitörlerle, Kayıkhaneci-Malzemecininçalışmalar sırasındaki ve sonrasındaki davranışlarını ve tutumlarını değerlendirir. - Çalışmalar ve davranışlar konusunda örnek Antrenör, Monitör ve sporcuları belirler. Komodorluk Yürütme Kuruluna ödüllendirilmeleri için öneride bulunur. - Olumsuz hitap ve davranışları bulunan Antrenör, Monitör ve sporcuları sözlü veya yazılı olarak uyarır. - Disiplin konularını öncelikle kendi içinde çözümlemeye çalışır. Gerekirse, sporcularla ilgili konular dışındaki disiplin konularını SKY Yönetim Kuruluna iletir.

3.3. KOMODORLUĞU OLUŞTURAN GÖREVLİLER VE TANIMLARI

3.3.1. KOMODOR

Komodor, Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (Komodorluk) Yetkili ve Sorumlusudur. Aynı zamanda SKY Yönetim Kurulu Üyesidir. SKY Yönetim Kurulu Başkanınca önerilir ve SKY Yönetim Kurulunca iki yıl için görevlendirilir. Komodorluğun tüm etkinliklerinden SKY Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. SKY’nin Sportif ve Eğitsel Etkinliklerinden genel olarak ve birinci derecede Komodor sorumludur. Komodorluğun asal üyesidir. Fiilen yatçılık yapmış olması, bilgili ve deneyimli olması, deniz ve denizcilikle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri, yarış sistem ve kurallarını bilmesi şarttır. Komodorluğun SKY Yönetim Kuruluna getireceği öneri ve konular, öncelikli olarak ilk toplantıda görüşülür ve karara bağlanır. Komodor tüm eğitsel ve sportif etkinliklerde SKY’ı onursal biçimde temsil eder. Ayrılması halinde Vis komodor kendisine vekalet eder.

3.3.2. VİS KOMODOR

Vis Komodor, Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (Komodorluk) ikinci düzeyde yetkili ve sorumlusudur. Aynı zamanda SKY Yönetim Kurulu Üyesidir. SKY Yönetim Kurulu Başkanınca önerilir ve SKY Yönetim Kurulunca iki yıl için görevlendirilir. SKY Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Vis Komodor, Sportif ve Eğitsel Etkinliklerde Komodorun yardımcısıdır. Komodorluğun asal üyesidir. Tüm yetki ve sorumlulukları Komodorla birlikte paylaşır. Gerektiğinde Komodora vekalet eder. Komodor ve Vis Komodor kendi aralarında ayrıca görev bölüşümü yapabilirler. Vis Komodor, yelken eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri etkinliklere katılan her kategorideki sporcuların sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin gerektirdiği hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede Komodora karşı sorumludur.

3.3.3. KAYIKHANE-MALZEME SORUMLUSU 

SKY’nin profesyonel bir elemanı olup ana görevi kayıkhanecilik ve malzemeciliktir. Öncelikle Komodor ve Vis Komodora karşı sorumludur. - Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezininasal üyesidir. - Denize çıkacak tüm teknelerin, armalarının ve donanımlarının can ve mal emniyeti açısından noksansız, bakımlı ve güvenli olmasını sağlamak öncelikli görevidir. Güvenlik önlemleri alınmamış teknelerin denize çıkmasına izin vermez. Bu konuda tam yetkili ve sorumludur. - Kayıkhane, malzeme deposu, iskele, denize iniş-çıkış rampası ve çekek yeri ile kumsalı bu yönetmelikte belirlenen biçimiyle korur ve sürekli bakım altında tutar. Sosyal Tesis İşletme Müdürü ile birlikte kulüp sahilinin, kumsalın, iskelenin, çekek yerinin düzen, temizlik ve bakımından sorumludur. - Kulübün demirbaşında bulunan veya kulübün emaneten aldığı tüm kayıtlı veya kayıtsız malzemenin bakım, onarım ve korunmasını sağlar. - Hasarlı malzemeyi tamir eder veya ettirir. - Eğitim ve yarış malzemelerini birbirinden ayırır. - Tekne, arma, yelken, salma, dümen, bot, motor, şamandıra, treyler, ranza, can yeleği, özel giysi v.b. malzemeye demirbaş numarası verir ve demirbaş listesine işler (FORM 4. SKY Demirbaş Listesi). Numaralı malzemelerin numaralarına göre belirli yerlere konulmasını ve korunmasını sağlar. - Çalışma ve yarışma için denize çıkan ve kullanılan tekne, arma ve donanımı, denizden dönüşte kullanan sporcuya yıkatır ve tekrar düzenli olarak koruma altına alınmasını sağlar. - Kulübün mülkiyetindeki veya emanetteki tüm takip ve destek botlarını ve motorlarını sürekli bakımlı ve her an denize çıkmaya hazır durumda tutar. - Bakım ve onarım için gerekli malzemelerin alınmasını, onarılamayacak ve eskimiş ekipmanın demirbaş kayıtlarından düşürülmesini Komodorluk Yürütme Kuruluna iletir. - Kayıkhanenin, Komodorun teklifi ve Komodorluk Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenen saatlerde açılıp kapanmasından sorumludur. - Kayıkhane anahtarını günlük olarak S.T. İşletme Müdüriyetindeki anahtar kutusundan alıp, işi bitince yerine koyar. - SKY Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Komodorluk Yürütme Kurulu dışındaki kimseleri kayıkhaneye sokmaz. - Kayıkhane ilespor ve eğitim çalışmalarının yapıldığı tüm alanların temizlik ve düzeninden sorumludur. - Yokluğunda, tanımlanan tüm görevleri Antrenör üstlenir.

3.3.4. ANTRENÖRLER VE MONİTÖRLER 

Kişilik gelişimi çağındaki genç sporcuların yoğun iletişim içinde olacakları Antrenörler, sporculara sadece teknik bilgi ve beceri kazandırmakla yetinmeyip aynı zamanda onları sporcu centilmenliği ve iyi yetişmiş bir gence yaraşır karakter özellikleri ile donatma konusunda da gayretli olmalıdırlar ve kendileri de iyi bir rol modeli gibi davranmalıdırlar. - Sporculara genel sporculuk ilkeleri ve yelken sporunun teknik ve taktik bilgilerini verirler. Yarış kurallarını öğretirler. Özel branş bilgisi dışında bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı ve nitelikli bir insan olmanın yollarını ve denizde yardımlaşmanın önemini öğretirler. - Kulübün sportif ve eğitsel ilke ve amaçlarını sporculara öğretir ve benimsetirler. - Çalışmalar sırasında Sporcuların can güvenliğini her şeyden önde tutarlar, sporcuları kesinlikle sepiyesiz tekneye bindirmez, can yeleksiz, düdüksüz ve çakısız denize çıkmalarına izin vermezler. - Sporcuları, Spor Alanları ve Sosyal Tesis Birimlerinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirir ve denetlerler. - Sporculara her hareketiyle örnek olarak, eğitim ve spor malzemelerini korumayı ve hoyrat davranmamayı öğretirler. - Yarış kurallarını öğretirken tüm sporculara eşit uzaklıkta durur, taraf tutmaz ve adam kayırmazlar. Düzenlenen seçme yarışlarında dereceye giren sporcuları, yarış yelkencisi olarak yetiştirmek üzere özel ilgi ve gözetim altına alır, seçkin sporcu olarak ayırıp ayrıca çalıştırır ve eğitirler. - Eğitim çalışmaları ve yarışmalar için gerekli olan malzemelerin listesini hazırlar ve alınmaları için Komodora yazılı teklifte bulunurlar. - Yokluğunda, Kayıkhaneci-Malzemecinin görevlerini üstlenirler. - Antrenörler arasında en başarılı, çalışkan ve insani özellikleri üstün olanı Komodorlukta antrenörleri temsil etmek üzere Baş Antrenör olarak atanır. Baş Antrenör, Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezininasal üyesidir. - Baş Antrenör, TYF tarafından açılan antrenörlük kurslarının tüm aşamalarını tamamlamış olan (Monitörlük sonrası Antrenörlük Belgesi almış olan) antrenörler arasından, Komodor ve Vis Komodorun birlikte önerisiyle ve SKY Yönetim Kurulu’nun kararıyla görevlendirilir. - Antrenör ve Monitörler, Komodor ve Vis Komodorun talimatları dışına çıkamazlar. - Antrenör ve Monitörler günlük sporcu devam durumlarını çizelgeye (FORM 2. SKY Sporcu Devam Çizelgesi) işleyerek, Vis Komodor aracılığıyla Kulüp Sekreterine ulaştırır. Sekreter bu bilgileri günlük olarak kayda geçirir. - Her yarıştan sonra Komodora rapor verirler (FORM 8. SKY Antrenör Yarış Raporu). - Altyapı çalışmaları sırasında başarılı olan çocukların adlarını, sporcu lisansı çıkartılmak üzere Vis Komodora bildirirler. - SKY’ın hedefi, olanaklar çerçevesinde her yelken sınıfı için birer Antrenör ile çalışmaktır. Antrenörün tek olduğu durumlarda, bu amaç gerçekleşene kadar tüm sınıflarla o ilgilenir. Tüm sınıflar için gerekli çalışma programını yapar. - Monitörler (Çalıştırıcılar), TYF tarafından açılan antrenörlük kurslarının ilk aşamasını tamamlamış kişiler arasından, Komodor ve Vis Komodorun önerisiyle, Komodorluk Yürütme Kurulunun onayı ve SKY Yönetim Kurulu’nun kararıyla görevlendirilir. - Acil durumlarda yetişkin sporculardan çalıştırıcı olarak yararlanılabilir. - Monitörler, Komodorluk Eğitim Kurulunun belirlediği konularda Antrenörlere ve Kayıkhane-Malzeme Sorumlusuna yardımcı olurlar. - Monitörler, yelken sporuyla yeni tanışan sporcu adaylarının önlerindeki ilk kişi oldukları için, tüm yönleriyle örnek alınabilecek nitelikte kişiler olmalıdır.

3.3.5. FİLO KAPTANLARI 

Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi Yürütme Kurulu’nun üyesidirler. - Mevcut sınıflarda, ulusal veya uluslararası yarışmalarda derece almış sporcular arasından veya yarışçılığı bırakmış fakat yelken sporuna ilgisi ve sevgisi halen devam eden eski sporcular arasından, adayların Komodorluk Eğitim Kurulunun önerisi ve Komodorluk Yürütme Kurulunun onayı ile SKY Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. - Filo Kaptanları SKY Genel Kurulundan sonra bir ay içinde, iki yıllık süre için seçilirler. - Filo Kaptanları, Antrenörlerin talimatları dışına çıkamazlar. - Kulüpte var olan yelken sınıflarındaki sporcuların önderleridirler.

3.4. SPORCULAR 

Kulübümüzün etkinlik gösterdiği tek spor dalı olan yelkeni öğrenmeye, yelkenle uğraşmaya ve/veya yarış yelkencisi olmaya istekli kişilerdir. - 18 yaşından küçük olan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin etkinliklere katılması velilerinin yazılı izni ile olur (FORM 13. SKY Sporcu Veli İzin Belgesi ve Kayıt Formu). - Sporcular can güvenliği açısından can yeleği, düdük ve çakı olmadan, iklim koşullarına uygun olan giysi ve ayakkabı giymeden denize çıkamazlar. Eğitim çalışmaları sırasında filodan kopamazlar, Antrenör ve Monitörün talimatlarının dışına çıkamazlar. - Ferdi lisanslı sporcuların kulüp tesislerinden faydalanabilmeleri için lisanslarını SKY lisansına çevirmeleri gereklidir. - Sporcular eğitim süreçleri ve çalışmalar sırasında Monitör ve Antrenörlerce konulan güvenlik ve disiplin kurallarına uymak zorundadırlar, Kulübün genel talimatlarının dışına çıkamazlar. Kural dışı davranan sporcular Komodorluk Disiplin Kurulunca uyarılır ve gerekirse yaptırım uygulanır. - Sporcular, çalışmalar sırasında karşılaştıkları olumsuz olay ve sözlerden etkilenirlerse;

 a- Arkadaşları ile olan sorunları Filo Kaptanı aracılığıyla kendi aralarında çözerler.

b- Monitör veya Antrenörler ile olan sorunları Vis Komodor veya Komodora iletirler,

c- Daha ciddi durumlarda ise, Velileri aracılığı ile Komodorluk Disiplin Kuruluna yazılı başvuruda bulunabilirler. - Komodorluk Eğitim Kurulunca, sporcuların kimlik, adres vb. bilgilerini ve devam durumlarını gösteren kişisel kayıtlar tutulur (FORM 1. SKY Sporcu Tanıma Formu, FORM 2. SKY Sporcu Devam Çizelgesi). - Kulüp adına katılan tüm yarışmalarda sporcularımız tarafından kazanılan kupa ve şiltler sergilenmek üzere Kulüp Müzesinde korunur, katılım belgeleri ve madalyalar ise anı olarak sporcunun kendisinde kalır. - Komodorluk Eğitim Kurulu kararı ile sporculara sezonluk tekne ve malzeme verilebilir. Bu malzemeler 18 yaşını doldurmamış sporculara, velisinin de imzası karşılığı süreli olarak teslim edilir (FORM 14. SKY Sporcu Malzeme Teslim Tutanağı). - Sporcular kendilerine zimmetle verilen spor malzemelerini özenle korumak, sezon sonunda imza karşılığı temiz ve bakımlı bir biçimde geri vermekle yükümlüdürler. Geri verilmeyen malzemenin bedeli sporcu velisinden tahsil edilir. - Malzemelerini belirtilen zamanda teslim etmeyen sporcuya disiplin cezası uygulanır. - Sporcuların kişisel eşyaları ilkesel olarak kulüpte bulundurulmaz. - Sporcular eğitim ve yarış teknelerine, gezi veya başka bir amaçla arkadaşlarını bindiremezler. - Sporcular, Komodor veya Vis Komodor izni ve Antrenör ve Monitör gözetimi olmadan denize tekne indiremezler ve denize çıkamazlar. Aksine hareket eden sporcu hakkında disiplin hükümleri uygulandığı gibi, oluşan zarar ve ziyandan sporcu ve/veya velisi sorumludur. - SKY Lisanslı sporcular, SKY Genel Kurulundan sonra bir ay içinde yapılan ilk sporcu toplantısında,kendi aralarından bir kız ve bir erkek sporcuyu Komodorluk Disiplin Kurulunda görev almak üzere temsilcileri olarak seçerler.

3.5. SPORCU VELİLERİ 

Yelken sporu yapmak isteyen 18 yaşından küçük sporcuların kulübe kayıt olabilmeleri için Velilerinden yazılı izin belgesi alınır (FORM 13. SKY Sporcu Veli İzin Belgesi ve Kayıt Formu). - Çocuklarının eğitim ve çalışmaları hakkında Komodor, Vis Komodor ve Antrenörlerden her zaman bilgi alabilir, SKY Sosyal Tesislerinden çocuklarının çalışmalarını belirlenen kurallara uymak koşuluyla her zaman izleyebilirler. - Çalışmalarla ilgili olumsuz bir durum gözlerlerse, bunu Komodor veya Vis Komodora sözlü veya yazılı olarak hemen iletebilirler. - Komodor ve Vis Komodor, Komodorluk Yürütme Kuruluna bilgi vererek belirli zamanlarda Sporcu Velileri ile bilgilendirme ve yakınlaşma toplantıları yapar. - Komodorluk Yürütme Kurulunca belirlenen zamanlarda yapılacak olan Veli Toplantılarına katılarak, eleştiri ve önerileriyle çalışmalara katkıda bulunabilirler. - Veliler, SKY Genel Kurulundan sonra bir ay içinde yapılan ilk Veli Toplantısında Komodorluk Eğitim ve Disiplin Kurullarına kendi aralarından birer temsilci seçerler.

3.6. TEKNELER VE MALZEMELER 

Tekneler, eğitim ve yarış tekneleri olarak sınıflandırılır ve özel olarak numaralandırılır. - Her tekne denize çıkmadığı zaman Kayıkhane ve Çekek Yerindeki ranzasında veya treylerinde, dış iklim koşullarına karşı kılıflı olarak korunur. - Yelkenler, salma ve dümenler numaralandırılır ve denize çıkılmadığı zaman her biri malzeme numarasına göre kayıkhanedeki özel sehpasında korunur. - Can yelekleri ve özel giysiler numaralandırılır ve askılıklarında düzenli olarak tutulur. - Çalışma, yarışma veya temizlik gibi özel durumlar hariç tüm malzemeler kayıkhanede korunur. - Antrenör, monitör ve sporcular denizden dönen tüm tekne ve donanımlarını tatlı suyla yıkayarak günlük olarak yerlerine kaldırırlar - Hiçbir sporcu tekneleri, Komodor veya Vis Komodor izni ve Antrenör ve Monitör gözetimi olmadan denize indiremez. - Kulüp sporcuları dışında hiçbir kimse kulüp envanterindeki tekneleri kullanamaz. - Teknelere gezi amacıyla binilemez. - Eğitim çalışmaları için denize Laser’de en az 3 tekne, 420’de ise en az 2 tekne ile çıkılabilir. Birlikte çalışılır ve gruptan kopulmaz. - Destek ve takip botları antrenör ve monitörler tarafından eğitim çalışmaları ve yarışlarda kullanılır, bu amaçlar dışında ve başka kişiler tarafından kullanılamaz. - Tekne veya malzemelere verilen zararlar, zarar veren sporcu veya görevli tarafından tazmin edilir. Sporcuların tekne ve malzemelere verdiği zararlardan sporcular kadar veliler de sorumludur. - Takip ve destek botlarında 100 metre uzunlukta halata bağlı uygun ağırlıkta bir çapa bulunacaktır. Motor, brakete kıstırma cıvataları ile sıkıştırılıp, kulaklar bir asma kilitle birbirine ve ayrıca bir halatla teknenin aynasındaki mapaya bağlanacaktır. Tekne ve motorla bu güvenlik önlemleri alınmadan denize çıkılamaz. - Her yıl Ocak ayının başında tüm tekne ve donanımlar gözden geçirilir. Durum tespiti yapılır (FORM 3. SKY Mevcut Tekne ve Malzeme Listesi). Sezon açılışına kadar, varsa noksanlar tamamlanır ve gerekli bakım yapılır. 3.7.

SPORTİF VE EĞİTSEL ETKİNLİK MEKANLARI VE TANIMLARI

3.7.1. ANTRENÖR – MONİTÖR - MALZEME ODASI

Antrenör-Monitör-Malzeme Odası, hem çalışma ofisidir hem de teknelerin ve kıymetli malzemelerinin korunduğu, saklandığı ve depolandığı bir mekandır. Bu bölümün anahtarı, S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Sadece Komodor ve Vis Komodorun onayıyla Antrenörlere ve Kayıkhane-Malzeme Sorumlusuna verilebilir.

3.7.2. SPORCU DUŞ - WC VE SOYUNMA ODALARI

Antrenör-Monitör-Malzeme Odası ve Sporcu Duş-WC ve Lavaboları ile Soyunma Odalarının kullanımı konusunda yetki doğrudan Komodora ve Vis Komodora aittir. Bakım ve temizlik konusunda Antrenör ve Monitörler sorumludur. Sporcu soyunma odalarının duş, wc ve lavaboların düzeni, korunması ve temizliği Antrenör ve Monitörler tarafından kız ve erkek Sporcuların katılımıyla, günlük, haftalık, aylık çizelgelere göre yapılır ve günlük olarak denetlenir (FORM 5. SKY Temizlik Kontrol Çizelgesi). Bu bölümlerin anahtarları, S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Sadece Komodor ve Vis Komodorun uygun göreceği kişiye verilebilir.

3.7.3. KAYIKHANE

SKY binasının lokal kısmının bodrum katındaki kayıkhane, yalnız yelkenli spor tekneleri ile arma ve donanımlarının, yarış, eğitim ve destek malzemelerinin korunması, saklanması ve depolanması için kullanılabilir. SKY Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu, Antrenör, Monitör ve Filo Kaptanları ile Lisanslı Sporcular dışında kimse kayıkhaneye giremez. Kayıkhane, Kulüp Üyesi veya Kulüp Sporcusu olsun veya olmasın kişisel amaçlar için kullanılamaz. Kayıkhane anahtarı, S.T. İşletme Müdürünün odasındaki anahtar kutusunda korunur. Komodor ve Vis Komodor tarafından Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu ve Antrenörlere verilebilir. Temizlik ve bakımından bu kişiler sorumludur.

3.7.4. MALZEME DEPOSU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yola bakan köşesindeki depo, sık kullanılmayan spor, eğitim, yarış ve destek malzemelerinin korunduğu ve saklandığı yer olup, kullanım konusunda yetki ve sorumluluk Komodor, Vis Komodor ile Kayıkhane-Malzeme Sorumlusuna aittir. Bu bölümün anahtarı, S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Sadece Komodor ve Vis Komodorun uygun göreceği kişiye verilebilir.

3.7.5. TREYLER DENİZE İNİŞ - ÇIKIŞ RAMPASI VE ÇEKEK YERİ

SKY binasının doğu (Kütüphane) tarafında, Aşıklar Caddesi ile sahil arasındaki rampa-çekek yeri, kulübe ait teknelerin, botların ve treylerlerin kullanımı içindir. Ayrıca eğitim çalışmaları ve yarışlar sırasında gelen konukların tekne ve bot treylerleri için iniş-çıkış rampası olarak kullanılabilir. Burası, kulüp üyelerine ait olsun veya olmasın hiçbir özel tekne için çekek yeri olarak kullanılamaz. Üyeler, Komodor veya Vis Komodora sözlü olarak bir gün önceden haber vermek kaydıyla, treyler üzerindeki teknelerini buradan denize indirebilir veya denizden yola çıkartabilirler. Denize tekne indirip çıkartılırken oluşabilecek hasardan SKY yönetimi sorumlu tutulamaz. Rampa kapısının anahtarı S.T. İşletme Müdürlüğündeki anahtar kutusunda korunur. Sadece Komodor ve Vis Komodorun onayıyla kapı açılabilir.

3.7.6. İSKELE

SKY İskelesi, eğitim çalışmaları ve yarışlar sırasında, eğitim ve yarış tekneleri ile takip ve destek botlarının yanaşma ve bağlanması içindir. Kulüp üyeleri, özel tekneleriyle iskeleyi kısa süreli olarak ve sadece indirme-bindirme işlemleri için kullanabilir. Özel gezi tekneleri uzun süreli olarak iskeleye bağlanamaz. Balıkçı tekneleri iskeleye kesinlikle bağlanamaz, ağ temizleyemez, indirme-bindirme, yükleme-boşaltma yapamaz. İskeleden denize girmek amacıyla yalnız kulüp üyeleri ve lisanslı sporcular yararlanabilir. Herhangi bir kişi dışarıdan gelerek denize giremez. İskelenin kullanımı ve bakımı konusunda sorumluluk Kayıkhane-Malzeme Sorumlusundadır. Kayıkhane-Malzeme Sorumlusunun olmadığı zamanlarda sorumluluk Antrenörlerdedir.

3.7.7. KUMSAL VE TEKNE PLATFORMU

SKY kayıkhanesi ve bahçesinin sahilindeki kumsal alan yalnızca yarış tekneleriyle sporcuların kullanımına ve eğitime ayrılmıştır. Eğitim ve yarış tekneleri ile takip ve destek botları dışında kumsal çekek yeri olarak veya herhangi bir amaçla kullanılamaz. Kumsal ve kumsaldaki mevcut donanımı kullanma konusundaki yetki ve sorumluluk doğrudan Komodora ve Vis Komodora aittir. Tekne platformu, kızak, rampa, treylerler ve karadaki teknelerin korunduğu ranzaların düzeni ve bakımı ile kumsalın temizliğinden ve bakımından sırasıyla Kayıkhane-Malzeme Sorumlusu, Antrenörler ve Monitörler sorumludur. Tekne ve yelken yıkamak için yapılan çeşme, hortum ve askısı, sporcu, üye veya konukların duş alması, ayak yıkaması ve su alması için kullanılamaz.

3.7.8. YAT YANAŞMA RIHTIMI VE SKY MARİNASI

SKY Yönetim Kurulu, kulübümüzün projelediği, kaynak bulduğu, danışmanlık hizmeti verdiği, inşaatını yönlendirdiği ve takip ettiği, DLH’ca yapılan yat yanaşma rıhtımı ile, yine kulübümüzce projelenen ve gelecekte inşa edilecek olan Koruma Mendirekleri, Çekek Yeri ve Marina tamamlandığında, kullanımı ve işletilmesi konusunda, ilerde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 4. YÜRÜRLÜK Bu yönetmelik 29 Eylül 2001 tarihindeki Olağan Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girmiş ve 14.06.2003 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul kararıyla değiştirilerek yeniden yürürlüğe konmuştur.

 
 
 
 
ANASAYFA | SKY HAKKINDA | TARİH/COĞRAFYA | YELKEN OKULU/ADB SINAVI | PROJELER | FOTOĞRAF VİDEO ALBÜMLERİ | PUPA YELKEN| İLETİŞİM
SİNOP KARADENİZ YELKEN KULÜBÜ
Adres: Gazi Caddesi, No: 36, 57000 Sinop - Türkiye
Tel: 0368 260 42 10 Faks: 0368 260 42 10  Email: [email protected]
 
Bu Sitenin Web Sitesi Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir.