Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü
 
 

Tüzüğümüz

SİNOP KARADENİZ YELKEN SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

Kulübün Adı, Merkezi ve Forsu

Madde 1.

Kulübün Adı “Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü" dür ve bir amatör spor kulübüdür,

Kulübün Merkezi Gazi Caddesi No: 6, 57 000, Sinop,

Kulübün renkleri ve amblemi
Madde 2

Kulübün Forsu Boyu eninin iki katı olan üçgen biçiminde, kenarlarında fırdolayı beyaz şerit bulunan lacivert fon üzerinde, turuncu ve beyaz renkte sitilize iki yelken figüründen ve beyaz SKY yazısından oluşan flamadır, "SKY", kulüp adının kısaltması olup "Sinop”,Karadeniz" ve  ‘’Yelken” sözcüklerinin baş harfleridir. Kulübün amblemi EK-1’de verilmiştir.


Kulübün Amacı
Madde 3

Kulüp, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.


Kulüp, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir.

Madde 4

a) Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak

b) Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

c) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

ç) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

d) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.
e) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.

f) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.

g) Kulübe ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

ğ) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

h) Kulübün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.
ı) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

i) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak

j) Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.

k) Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

l) Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

m) Karadeniz'in tek doğal limanı olan iç Liman'da komşu iller ve ülkeler arasında ulusal ve uluslararası yelken yarışlarının düzenlenmesi için girişimde bulunmak, yarışları bizzat organize etmek.

n) Gerekli koşulları sağlayarak başarılı yelkencileri manen ve maddeten desteklemek, sportif konularda ve genel denizcilik konularında eğitim çalışmaları yapmak, gereken izin ve yetkilerin alınması ile kurslar açarak sporcu, monitör, antrenör, hakem ve amatör kaptanlar yetiştirmek,

o) SKY bir amatör spor kulübüdür.

Temel hedefi Sinop'ta yarış yelkenciliğini ve yatçılığı geliştirmektir. Öncelikle Sinop'ta yelkeni okul sporu haline getirerek geniş katılımla tabana yaymak, Sinop’lu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yelken sporunu tanıtmak ve benimsetmek, alt yapısını hazırlamak, yelken ve diğer su sporlarını yaygınlaştırmak, geliştirmektir. Ancak resmi kurumlardan ve/veya sivil toplum örgütlerinden talep edilmesi hallerinde aşağıda sıralanan deniz ve denizcilikle ilgili konularda yapılan çalışmalara katkı sağlar.


* Sinop kıyılarındaki deniz kazalarında denizden adam kurtarma, can ve mal güvenliği, ilk yardım konularında
örgütlenmeye destek sağlamak.


* Halkımıza denizi  ve denizciliği sevdirmek, tekne sahiplerine
teknelerinin bakım ve korunması için olanaklar sağlamak, Sinop'a yat limanı (marina) yapılması için her platformda çaba göstermek, kulübümüz girişimleriyle yapılan "Sinop Yat Yanaşma Rıhtımı" mendireklerinin ve teknik altyapısının noksansız hale getirilmesini sağlamak, teknelerin akaryakıt  gereksinimini karşılamak üzere akaryakıt istasyonu kurulmasına destek sağlamak,    

* Karadeniz’de yat turizminin gelişmesi için çaba göstermek, Sinop sahillerinde ve tüm Karadeniz'de yat gezileri
düzenlemek, düzenlenmiş gezilerde ev  sahipliği yapmak,   

* Sinop kıyı şeridindeki tüm dere ve çayların denize döküldüğü ağızları temizleterek amatör tekneler ve yatlar için küçük sığınma ve
barınma noktaları oluşturmak, limanımızı ziyaret eden yerli ve yabancı yatçılara her türlü destek ve hizmeti vermek, gezgin yatçıların kışları liman ve koylarımızda geçirmesi için alt yapıyı iyileştirmek, kentimizdeki amatör denizcilerin yatçılığa geçişini, yelkenli yat yapımını ve edinilmesini teşvik etmek,

*Sinop'ta geleneksel olarak yapılan tekne maketçiliğinin geliştirilmesine ve tanıtımına destek olmak, artık son örnekleri de yok olmak üzere olan geleneksel Karadeniz teknelerinden taka, çektirme, alamana kayığı ve benzerlerinin korunması için her düzeyde girişimde bulunmak, bunların son örneklerini kurtarıp gelecek kuşaklara sunmak, Eski Sinop Hapishanesi'nde bir bölümünün deniz müzesi olarak ayrılmasını ve denizlerimizden çıkarılan tüm arkeolojik buluntuların burada toplanarak sergilenmesini sağlamak,

* Amatör denizcilere her türlü desteği vererek dayanışma içinde olmak, balıkçılarla birlikte çevre sorunları ve doğal yaşamın korunması için çalışmalar yapmak, Sinop'ta denizden sportif, eğlence ve ekonomik amaçlarla yararlanan her üç kesimin ortak sorunlarını dile getirebilecekleri bir platform oluşturmak, kentimizin denizci niteliğini, denizcilik tarihindeki yerini vurgulayacak bir "denizcilik anıtı"nın yapılması için girişimde bulunmak, temel denizcilik ve yelken eğitimi alan çocuklarımızın ilerde gemi adamı olarak meslek sahibi olmalarını sağlayacak Sinop Denizcilik Fakültesinin kurulması için çaba göstermek,

* Üyelerimizin ve sporcularımızın sosyal ve kültürel gelişimi için etkinlikler düzenlemek, dinlenme gereksinimlerini karşılamak, Sinop sahillerinin, kıyı çizgisinin doğal ve tarihi çevresinin korunması konusunda duyarlı olmak, üyelerini ve tüm Sinop halkını bilinçlendirmek, denizde, sahilde ve karada çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmak, Sinop'ta denizcilik konusunda en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmaktır

.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5.

5.1 Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

5.2 Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

5.3 Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir

5.4 Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

5.5 Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.


5.6 Kulübün Üyeleri : Kulübün üç tip üyesi vardır.

5.6.1.Doğal Üyeler Katılmaları kulüp  için manevi bir kazanç olan Sinop valisi, belediye başkanı, garnizon komutanı, cumhuriyet başsavcısı, vali yardımcıları, emniyet müdürü, jandarma komutanı, gençlik ve spor il müdürü, turizm il müdürü, sahil güvenlik bot komutanlığı ve Sinop milletvekilleridir. Doğal üyelerin temsil ettiği makamdaki pozisyonları devam ettiği sürece üyelikleri de devam eder. Doğal üyeler seçme ve  seçilme hakkına sahip değildir. Kulübün, asil üyelere tanınan tüm olanaklarından yararlanabilirler.


5.6.2.Onursal Üyeler Üye olma niteliklerine sahip, kulübün gelişmesine ve başarılarına üst düzeyde maddi ve manevi destek olan kişilerdir. Kulüp üyelerinden en az iki kişinin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla kabul edilirler. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Asil üyelere tanınan kulübün tüm olanaklarından yararlanabilirler. Onursal üyeler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.


5.6.3 Asil Üyeler Derneğin amacını-kuruluş ilkelerini benimseyen, medeni haklarını kullanmaya ehil, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan, yasalarda belirtilen kısıtlamaları olmayan ve yönetim kurulunca üyelik başvurusu onaylanan, ön koşul olarak üyelik giriş yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt işlemleri tamamlanmış kişilerdir. Üyenin ölümü halinde eşi veya bir çocuğu, giriş ödentisi vermeden, yönetim kurulu kararıyla ve aynı sicil numarasıyla asil üyeliğe kabul edilebilir.


5.7. Kulübe  Asil Üye Olma Yöntemi :

5.7.1 Asil üye olmak isteyen kişiler, iki asil üyenin referansı ile fotoğraflı "SKY Üyelik Başvuru Dilekçesi”ni doldurarak yönetim kuruluna üyeliklerinin onayı için başvururlar, Yönetim kurulu gerekli soruşturma ve araştırmayı yaparak ilk toplantıda ve en geç 30 gün içinde üyelik başvurusunu onaylar veya reddeder. Karar aynı gün başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir, Üyeliği reddedilenler iki yıl geçmedikçe başvurularını yenileyemezler.

Herhangi bir asil üye iki olağan genel kurul arasında en fazla beş üye adayı için öneride bulunabilir. Yönetim kurulunca üyelik başvuru dilekçesi onaylanan kişi üyelik giriş yükümlülüklerini yerine getirene kadar "aday üye"dir. Üyelik giriş yükümlülüğü ise; giriş ödentisi ile içinde bulunulan yılın yıllık ödentisinin tamamının ödenmesi ve iki adet fotoğrafın en geç iki ay içinde teslim edilmesidir, Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday üyenin işlemleri yönetim kurulunca iptal edilir. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı kişinin yeni bir başvurusu kabul edilmez. Belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren kişi yönetim kurulunun onayı ile "SKY üye kimlik kartı" ile birer nüsha SKY Tüzüğü ve SKY İç Tüzüğü verilerek asil üyeliğe kabul edilir.

 
5.7.2 Kulübün lisanslı sporcusu olup, Türk Ulusal Yelken Takımı'nda yer almış, ve üye olabilme hakkını taşıyan sporcular komodorluğun önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla asil üyeliğe, giriş ödentisi ve öğrencilik döneminin sonuna kadar da yıllık ödenti vermemek koşuluyla kabul edilebilirler. Öğrencilik dönemi sona eren sporcular diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar.

5.7.3.Yelken hakem kurslarına katılarak Aday Hakem Lisansı alan ve 10 yarışta görev alarak il Hakem Lisansı TYFlce onaylanan ve üye olabilme koşullarını taşıyan aktif hakemler, kulübe üye olma isteklerini bir dilekçe ile belirterek komodorluğa başvurabilirler. Komodorluğun uygun görüşü ve önerisiyle, yönetim kurulunun kararına göre giriş ödentisi vermeden asil üyeliğine kabul edilebilirler. Bu yolla asil üyeliğe kabul edilen hakemler diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar.

5.7.4.GSGM ve TYF'ce düzenlenen monitör ve antrenör kurslarına katılarak  Yelken Antrenör Lisansı alan ve üye olma koşullarını taşıyan antrenörler isteklerini bir dilekçe ile belirterek komodorluğa başvurabilirler. Komodorluğunuygun görüşü ve önerisiyle, yönetim kurulunun kararına göre giriş ödentisi vermeden asil üyeliğine kabul edilebilirler. Bu yolla asil üyeliğe kabul edilen antrenörler diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar.


Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri :
 

Madde 6

6.1. Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Üyeler, kulübün tesis ve hizmetlerinden, her yıl ocak ayında yönetim kurulunun belirleyip ilan edeceği koşul ve oranlarda indirimle faydalanma hakkına sahiptir.

6.2. Kulüp üyeleri, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulunun genel kuruldan aldığı yetki ile belirleyip ilan edeceği, üye aidatını kulübe ödenekle yükümlüdür.


Üyelikten Çıkma

Madde 7.

7.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir.

7.2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.


Üyelikten Çıkartılma

Madde 8.

8.1Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

a) Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

c) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

ç) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

d) Kulübün, kulüp üyelerinin, kulüp yönetiminin ve genel kurulun onur ve itibarını zedeleyecek davranış ve eylemlerde bulunmak.

8.2. Yukarıdaki maddelerde sıralanan davranışlarda bulunan asil üyeler yönetim kurulu kararıyla onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler. üyenin kayıt defterinden kaydı silinir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir.  Kaydı silinenler spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

8.3. Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak 30 gün içinde ödenmesi istenmiş olmasına rağmen ödenti borcunu ödememekte direnen üyenin kayıt defterinden kaydı silinir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir.  Kaydı silinenler spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

 
Kulübün organları

Madde 9

9.1. Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

d) OnurKurulu


9.2. Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

9.3. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

9.4. Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer

.
9.5. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.


Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ,Yeri

Madde 10

Genel Kurul Kulübün en yetkili ve en üst yönetim organıdır.

Genel kurula katılma hakkı olan asil üyelerden oluşur.

10.1.Genel kurul olağan olarak her  iki yılda bir Ocak ayında , yönetim kurulunun belirleyeceği yer gün ve saatte  toplanır.

10.2 Genel Kurul Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları tercihen kulüp merkezinde veya GSİM toplantı salonunda yapılır. Gerekli hallerde valiliğin veya belediyenin tahsis edebileceği diğer salonlar kullanılabilir.

10.3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü olağanüstü hallerde veya kulübün oy kullanma hakkı olan (aidat borcu olmayan)  yeterli sayıda üyesinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel başvurusunda bulunan üyelerin sayısı kulüp üye sayısının en az beşte biri kadar olması gereklidir. Bu koşulları sağlayan başvuru üzerine Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel kurul yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilecek yer, gün ve saatte toplanır

.

Genel Kurul çağrı Usulü

Madde 11

11.1. Yönetim kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantıdan en az 15 gün once oy kullanma hakkı olanların listesi toplantı günü saati ve yeri ile birlikte valiliğe ve GSİM ne bildirir. Geçmiş yıllardan veya genel kurulun yapıldığı yıldan, miktarı ne olursa olsun yıllık ödenti borcu olan asil üye, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve valiliğe bildirilen listede yer alamaz. Bu listede yer almayan üyeler genel kurulda oy kullanamazlar.

11.2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

11.3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 12

12.1 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

12.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12.3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

12.4. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan , ve iki üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

12.5. Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur

12.6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

12.7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

12.8. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve Doğal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

12.9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

12.10. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.


Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13


13.1. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

13.2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş zarflar ve oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

13.3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 14

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez

.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15

Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır

a)Kulüp organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek

b)Kulüp tüzüğünü değiştirmek

c)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak

ç)Kulüp organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

d)Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek

e)Kulüp tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f)Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

g)Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

ğ) Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, 
h) 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

ı) Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

j) Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek

k) Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek

l) Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

m) Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

n) Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

o) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

p)  Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 16


16.1 Yönetim Kurulu
, en az 7 (YEDİ) asıl ve 7 (YEDİ) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir

16.2. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Yönetim kurulu aşağıdaki gibi görev bölüşümü yapar a- Başkan b- Genel Sekreter c- Sayman d- Komodor e- Vis Komodor f- Sosyal Tesis işletme Sorumlusu g- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu. Yönetim kurulu kulübü temsil eder. Temsil konusunda başkana veya diğer üyelerden birine ilk toplantıda yetki verebilir        

16.3.Yönetim kurulu ayda iki kez toplanmak zorundadır, Toplantı en az beş üyenin katılımıyla yapılabilir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Başkan veya iki yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunu daha sık toplantıya çağırmaya yetkilidir. Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyeler yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Yönetim kurulu, gerekirse üyelerine verdiği yetkiyi geri alabilir.


16.4.
Başkan Yönetim kurulu üyeleri arasından iki yıl için seçilir. Yönetim kurulundan aldığı yetki ile kulübü temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Toplantı gündemini belirler, Derneğin ita amiridir. Yapacağı tüm işlemler hakkında önceden yönetim kurulundan karar alır. Acil ve olağanüstü durumlarda alınması zorunlu kararları ve harcamaları ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmak ve onay almakla sorumludur. Zorunlu durumlarda kendisine aynı yetkilerle genel sekreter vekalet eder. Ayrılması halinde en geç on beş gün içinde yönetim kurulu yeni başkanı seçer.

16.5. Genel Sekreter Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kulübün ve yönetim kurulunun yazışmalarını yönetir. Yönetsel kararlar konusunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporlarını hazırlar. Evrakların düzeninden sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine tam yetki ile vekalet eder. Yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinde biri kendisine vekalet eder.

16.6. Sayman Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kulübün mali işlemleri ve hesaplarıyla uğraşır. Gelir-gider evrakı ile defterlerinin usulüne uygun tutulmasından ve korunmasından sorumludur. Üye ödentileri, bağışlar, tüm gelir ve tahsilatı kendi sorumluluğu altında yürütür. Dernek kasasında para bulundurmaz. Tahsil ettiği parayı bankalarda açılan cari hesaba yatırır. Sarf evrakını başkan veya genel sekreterle birlikte imzalar.

16.7. Komodor Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Komodor, sportif ve eğitsel etkinliklerin yürütme birimi olan Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (kısaca Komodorluk) yetkili ve sorumlusudur. SKY yönetim kuruluna karşı sorumludur. Sportif ve eğitsel etkinlikler komodorlukça yürütülür. Komodorluğun örgütlenmesi, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzükle belirlenir. Komodorluğun tüm etkinliklerinden yönetim kuruluna karşı sorumludur. Kulübün sportif ve eğitsel etkinliklerinden genel olarak ve birinci derecede komodor sorumludur. Komodorluğun asal üyesidir. Fiilen yelkencilik-yatçılık yapmış olması, bilgili ve deneyimli olması, deniz ve denizcilikle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri, yarış sistem ve kurallarını bilmesi, saygın bir denizci olması şarttır. Komodorluğun yönetim kuruluna getireceği öneri ve konular, öncelikli olarak ilk toplantıda görüşülür ve karara bağlanır. Komodor tüm eğitsel ve sportif etkinliklerde kulübü onursal biçimde temsil eder. Ayrılması halinde vis komodor kendisine vekalet eder.

16.8. Vis Komodor Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Vis komodor, Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (kısaca Komodorluk) ikinci düzeyde yetkili ve sorumlusudur. SKY yönetim kuruluna ve komodora karşı sorumludur. Sportif ve eğitsel etkinliklerin yürütülmesinde komodorun yardımcısıdır. Komodorluğun asal üyesidir. Tüm yetki ve sorumlulukları komodorla birlikte paylaşır. Gerektiğinde komodora vekalet eder. Komodor ve vis komodor kendi aralarında ayrıca görev bölüşümü yapabilirler. Vis komodor, yelken eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri etkinliklere katılan her kategorideki sporcuların sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin gerektirdiği hizmetleri komodorla birlikte yürütür.

16.9. Sosyal Tesis işletme Sorumlusu Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir.  Yönetim kuruluna karşı sorumludur. SKY iç tüzüğünün SKY Sosyal Tesisi Hizmet ve Etkinlikleri Yönetmeliği'nin kulüp adına uygulanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile görevlidir. Çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzük ile belirlenir.

16.10. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kültürel ve sosyal etkinlikler, sportif ve eğitsel etkinlikler gibi yıllık olarak planlanır. Kültürel ve sosyal etkinlik sorumlusu, sosyal tesis işletme sorumlusu ile birlikte "Lokal Etkinlik Takvimi”ne göre program yapar. Kulübün sosyal ve kültürel etkinliklerinden yönetim kurulu adına yetkili ve sorumludur, Çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzük ile belirlenir.

16.11 Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır

.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17

 
Yönetim kurulu görevini onursal ve gönüllü olarak yapar, Yönetim kurulu üyeliğinden dolayı herhangi bir maddi çıkar sağlanamaz Yönetim kurulu kulübün tüzel kişiliğini temsil eder. Kulübü ilerde bağlayacak yüklenimler, anlaşmalar ve değerli evrak üzerinde biri başkan olmak üzere genel sekreter veya saymandan her hangi birinin birlikte imzasının
bulunması gerekir.Kulübü taahhüt ve borç altına sokan tüm işlem ve anlaşmalar için yönetim kurulunun karar vermesi ve onaylaması gerekir. Ancak böyle bir karar bulunmadan yapılan işlemler ve imzalar üçüncü şahıslara etkili olmayıp, kulübü de bağlamaz. İlerde olumsuz sonuçlar doğurabilecek belgeleri imzalayan kişiler kulübe karşı şahsen ve birlikte sorumlu olurlar.


Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

b) Kulüp  tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.

c) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek

ç) Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

d) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

e)Kulübün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

f) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

g) Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

ğ)Kulübün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.

h) Kulübün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

ı) Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

i) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak

.j) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

k) Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

l) Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri kulüp merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek,

m)Kulübün  işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

n)Kulüp müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

o)Kulübün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

ö) Mevzuat çerçevesinde kulüp tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde tüzük üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

p) Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

r) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

s) Gençlik ve Spor Genel Müdürlugu, Yelken Federasyonu, Amatör Denizcilik Federasyonu ile işbirliği içinde her türlü çalışmayı yapmak.

t)Kulüp adına iktisadi işletme kurabilmek.

u)Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak Kulüp üyelerinin bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması amacı ile üyeleri davet ederek yılda iki kez iştişare toplantısı düzenlemek.

v) Sportif ve eğitsel çalışmalar ile ilgili olarak bilgilendirmek ve görüşlerini almak üzere sporcu velilerini davet ederek yılda en az 2 veli istişare toplantısı düzenlemek.

Denetim Kurulu ve Onur Kurulunun Oluşumu

Madde 18

18.1 Denetim Kurulu ve Onur Kurulu  üç’er asıl ve üç’er yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

18.2. Denetim kurulu veya Onur Kurulu üyeliğinden istifa  veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda boşalan yeri doldurmak üzere sırasıyla yedek üyeler çağrılır ve görevlendirilir.


Denetim Kurulunun ve Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19


19.1.Denetleme kurulunun görev ve yetkileri.

19.1.1. Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

19.1.2. Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme        isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

19.1.3. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

19.2.Onur Kurulunun görev ve yetkileri.

19.2.1. Kulübün asil üyeleriyle ilgili disiplin konularını görüşür, soruşturur ve karara bağlar. Onur kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda aralarından birini gizli oyla başkan seçer ve kararları çoğunlukla alır. Toplantı günü mazereti olan üye onur kurulu başkanına önceden haber verir ve yedeklerden en çok oy alan üye toplantıya davet edilerek kurul üç kişi olarak toplanır. Toplanmaları yönetim kurulunun veya şikayetçinin yazılı isteğiyle olur.

19.2.2. Onur Kurulu, görüşülecek konuları otuz gün içinde karara bağlar ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Gerekli gördüğü üye ve kişilerin sözlü veya yazılı ifadesine başvurabilir. Onur kurulunun yazı işlerini genel sekreter yürütür. Bu kurulun evrakını yönetim kurulu korur. Aleyhine ihraç kararı verilen üye itiraz etmiş olsa dahi, kararın alınma tarihinden itibaren kulüp tesislerine giremez, yarışlara ve sportif etkinliklere katılamaz. Onur kurulu kararları kesindir. Sürekli çıkarma dışında hiç bir cezaya itiraz hakkı yoktur. Asil üyeler çıkarma tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde cezaya itirazda bulunabilirler. Onur kurulu itirazı ilk genel kurul toplantısına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu da itirazı genel kurul gündemine almakla yükümlüdür. Ancak ilk genel kurul toplantısına kadar üyenin üyelik hakları askıya alınır ve genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurulda oylama gizli oyla yapılır.

19.2.3.
Disiplin Cezaları a- Sözlü uyarı b- Yazılı uyarı c- Hak kısıtlama (Bazı üyelik haklarından ve derneğin sosyal olanaklarından geçici olarak faydalanmasını kısıtlamak) d- Geçici uzaklaştırma (En az altı ay, en çok bir yıl) e- Üyelikten çıkarma. Verilen cezalar kurul kayıtlarına ve üye kayıt defterine işlenir. Genel kurul, kesinleşmiş üyelikten çıkarma cezası dışında verilen disiplin cezalarını, cezaya üyenin uymuş olması ve üyenin durumunu dikkate alarak cezanın neticelerini ortadan kaldırabilir. Bu gibi üyeler ceza almamış sayılırlar. Sözlü uyarı cezası alınmış olması kulüp organlarına seçilmeye engel değildir.


Kulübün Gelir Kaynakları

Madde 20

Kulüp, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)    Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 2000 TL, yıllık aidat olarak  300 TL. Üye giriş ödentisi ve yıllık ödentiler genel kuruldan alınan yetki  ile, her yıl ocak ayında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

b)    Sponsorluk gelirleri

c)    Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç)  Sporcu yetiştirme tazminatları
d)  Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler
e)  Faaliyetlere katılım bedelleri
f)  Müsabaka hâsılatları
g)  Yayın gelirleri
ğ)  Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler
h)  Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler
ı)  Reklam gelirleri
i)  Kira gelirleri
j)  Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim  hakkı gelirleri
k) Bağış ve yardımlar
l) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler
m) Finansman gelirleri
n)  Öz sermaye katkıları
o)  TYF ve yarış organizasyonu yapan diğer kurumlardan alınan harcirah, nakliye desteği vb. gelirler
ö)  GSGM, GSİM, Belediye, Özel idare vb. kurumlardan destek olarak alınan  gelirler.
p)  Diğer benzeri gelirler


Kulüp  Bütçesinin Genel Esasları
Madde 21 

21.1. Bütçe; kulübün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

21.2. Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.
b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.
c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
ç) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.Bütçenin Hazırlanması 

Madde 22


 22.1. Kulüp bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:


a)Bütçe; Kulübün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Kulübün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar

.
b)Bubildirimde, takip eden iki yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

c) Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.


Bütçenin Yürürlüğe Konulması
Madde 23

Kulüp bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Yönetim Kurulu, kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

b) Kulüp tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen kulüp üyesine ayrıca verilir.

c) Kulüp bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

Bütçenin Uygulanması
Madde 24

Kulüp bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  Kulübün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

b) Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.


Harcama Yetkilisi

Madde 25

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında yönetim kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Harcama Talimatı ve Sorumluluk
Madde 26

26.1.Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

26.2. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.


Gerçekleştirme Görevlileri
Madde 2727.1.Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


27.2.Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.


27.3. Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

27.4. Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar

Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 28

28.1. Kulübün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Kulüp  gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

28.2. Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

28.3. Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

28.4. Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.


Alındı Belgeleri
Madde 29

29.1. Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

29.2. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi
Madde 30

30.1. Kulüp  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi kulüp tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, kulüo başkanınca onaylanır.

30.2. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, kulübün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin kulüp yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.Spor Kulübünün Borçlanma Usulleri
Madde 31
Kulüp, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Beyanname Verme Yükümlülüğü
Madde 32
Kulüp, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verir.

Defter Tutma Yükümlülüğü
Madde 33
Kulüp ; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.


Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 34


Kulübün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kulübün İç Denetimi
Madde 35
Kulüpde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Spor Kulübü Tüzüğünün Değiştirilme Usulü
Madde 36


36.1. Kulüp tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur.

36.2. Kulüp tüzüğü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Spor Kulübünün Feshi
Madde 37


37.1. Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

37.2. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiye İşlemleri
Madde 38

38.1.Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü” ibaresi kullanılır.

38.2.Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün  hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

38.3.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

38.4.  Kulübün  para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

38.5 Kulübün  defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 
 
 
 
ANASAYFA | SKY HAKKINDA | TARİH/COĞRAFYA | YELKEN OKULU/ADB SINAVI | PROJELER | FOTOĞRAF VİDEO ALBÜMLERİ | PUPA YELKEN| İLETİŞİM
SİNOP KARADENİZ YELKEN KULÜBÜ
Adres: Gazi Caddesi, No: 36, 57000 Sinop - Türkiye
Tel: 0543 1923 057  Email: [email protected]
 
Bu Sitenin Web Sitesi Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir.